Skip to main content

Preservation of ancient MEDIterranean sites in terms of their ornamental and building STONE: from determining stone provenance to proposing conservation/restoration techniques

Article Category

Article available in the folowing languages:

Wrota do historii starożytnej

Wysiłki na rzecz znalezienia lepszych sposobów ochrony kluczowych stanowisk archeologicznych w Północnej Afryce przyniosły owoce. Nowa wiedza na temat pochodzenia kamieni, degradacji oraz odnawiania pomoże przedłużyć istnienie tych fantastycznych monumentów.

Zmiana klimatu i środowisko

W basenie Morza Śródziemnego znajdują się jedne z najwspanialszych stanowisk archeologicznych naszych czasów. Niestety trudności społeczno-gospodarcze, odczuwane przez niektóre z krajów, sprawiły, że stanowiska te zostały zaniedbane. W ramach finansowanego ze środków UE projektu o nazwie „Ochrona kamienia budowlanego i dekoracyjnego w starożytnych stanowiskach basenu Morza Śródziemnego: Od określenia pochodzenia kamieni, po wytyczne w zakresie technik konserwacji/odnawiania” ('Preservation of ancient Mediterranean sites in terms of ornamental and building stone: from determining stone provenance to proposing conservation/restoration techniques' - Medistone) zbadano możliwości konserwacji trzech kluczowych stanowisk w Afryce Północnej. Stanowiska te do Djemila w Algierii, latarnia aleksandryjska w Egipcie oraz Volubilis w Maroko. Prace projektowe rozpoczęto od zidentyfikowania kamieni i ich pochodzenia, w tym, jeśli było to możliwe, kamieniołomów, z których pochodzą. Zbadano także aktualny stan ruin i kamieni oraz stopień ich zniszczenia. Powyższe badanie objęło analizę czynników mogących wpływać na kamień, takich jak zmiany temperatury, silne wiatry i inne warunki klimatyczne. Po udokumentowaniu wszystkich podstawowych informacji uczestnicy projektu Medistone opracowali optymalne podejścia w zakresie konserwacji i rekonstrukcji. Celem powyższych działań było rozwiązanie głównych wyzwań w zakresie ochrony i odbudowy kamieni w oparciu o europejską wiedzę i doświadczenie, przy uwzględnieniu uwarunkowań lokalnych. Uczestnikom projektu udało się zidentyfikować kamienie wykorzystane do budowy latarni aleksandryjskiej, a także zgromadzić obszerny zasób wiedzy na temat kamieni egipskich. W ramach projektu Medistone określono także pochodzenie i cechy charakterystyczne kamieni budowlanych i ozdobnych w Djemili, wnosząc tym samym cenny wkład w wiedzę na temat stanowisk znajdujących się w Algerii oraz na temat pochodzenia tamtejszych kamieni. Znacznego postępu dokonano także w Maroku, wzbogacając globalną bazę danych zawierającą informacje na temat pochodzenia ruin i kamieni wykorzystanych do ich budowy. W ramach projektu opracowano szereg publikacji na temat poczynionych odkryć, będących obecnie podstawą do wyboru optymalnej techniki rekonstrukcji. Odpowiednia ochrona stanowisk archeologicznych w powyższych krajach ma na celu podkreślenie ich istotności, zachęcanie do turystyki oraz wspieranie działań na rzecz ochrony części światowego dziedzictwa.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania