Skip to main content
European Commission logo print header

Article Category

Story

Article available in the following languages:

Prezentacje pomysłów - Eksploracja danych 3.0 − od informacji do "kolektywnej inteligencji"

W ramach finansowanego przez UE projektu opracowano platformę, która przekształca olbrzymią treść z problemem nadmiaru informacji, generowaną przez użytkownika, na nową kolektywną inteligencję o wielu aplikacjach, począwszy od reagowania na sytucaje awaryjne, aż po turystykę miejską. Podczas prac projektowych zgłoszono szereg patentów i zaprezentowano kilka produktów, a uzyskane rezultaty przeznaczone są dla szerokiej publiczności lub do wykorzystania handlowego. Czy jest to początek eksploracji danych 3.0?

Gospodarka cyfrowa icon Gospodarka cyfrowa

Informacje i wiedza wzrastają z dużą szybkością. Nasze możliwości przechowywania, transmitowania i obliczania informacji wzrastają co roku o 23% od 1986 roku. Według badań opublikowanych przez Science w lutym tego roku, do roku 2007 przeciętny użytkownik Internetu wysłał codziennie ilość informacji odpowiadającą objętości około sześciu gazet, a otrzymał pojemność informacji odpowiadającą 174 gazetom. Media społecznościowe obsługujące wspólnie strony internetowe dodają więcej informacji, publikując miliardy ilustracji i odcinków wideo, z których większość jest opatrywana komentarzami i przesyłana do przyjaciół lub publikowana w grupach, które zainteresowane są specyficznym zagadnieniem. Dane rozrastają się z taką szybkością, że przewyższają nasze możliwości organizowania ich. "Dzięki zaawansowanym urządzeniom łączności, takim jak laptopy, tablety i inteligentne telefony, istnieje łatwość generowania i wymiany treści przez użytkowników i organizacje, indywidualnie lub w ramach społeczności," wyjaśnia Yiannis Kompatsiaris, koordynator finansowanego przez UE projektu, dostępnego na stronie internetowej WeKnowIt . Dr Kompatsiaris sugeruje, iż przy tej olbrzymiej zawartości, ekstrahowanie użytecznych informacji jest nadzwyczaj złożone i kosztowne, a bieżące aplikacje nie wspierają w pełni inteligentnego przetwarzania danych i zarządzania nimi. "Użytkownicy nie są w stanie przetwarzać informacji w sposób wydajny i nie mogą wykorzystywać przekazywanej wiedzy," twierdzi Dr Kompatsiaris. W ramach projektu WeKnowIt zamierzano zmienić to wszystko, rozpoczynając od wizji, która umożliwia określenie różnych form danych spotykanych na codzień oraz zbieranie ich w spójne czynne informacje, nazywane przez zespół projektu WeKnowIt "kolektywną inteligencją". W projekcie skupiono się w przeważającej części na eksploracji danych generowanych przez zakładki społecznościowe, przywieszki i wymianę sieciową, a zatem w miejscach gdzie kolektywne opinie i komentarze umożliwiają stworzenie dokładnych zestawień danych. "Istnieją rozmaite rodzaje inteligencji danych otrzymywanych i przetwarzanych każdego dnia," mówi Dr Kompatsiaris. "Występują treści cyfrowe oraz informacje kontekstowe, które nazywamy "inteligencją medialną". Reakcje użytkowników na większą skalę tworzą tzw. "masową inteligencję", podczas gdy osobiste komentarze dotyczą "inteligencji społecznościowej", a wszystko to prowadzi do inteligencji osobowej i organizacyjnej poszczególnych użytkowników i przedsiębiorstw." Wizja projektu WeKnowIt wypłynęła z przekonania, iż w połączeniu takie różne źródła informacji mogą stworzyć wynikową "kolektywną inteligencję", która potężnie rozszerzy zdolności osób indywidualnych oraz instytucji w zakresie znajdowania i reagowania na odpowiednie informacje w stosownym czasie. Kiedy projekt WeKnowIt został zainicjowany w roku 2008, było to zadanie ogromnie ambitne, ale obecnie wizja realizacji tego zamierzenia uległa przybliżeniu. Do realizacji projektu ściągnięto czołowe instytucje z zakresu zarządzania danymi i integracji danych, takie jak czeską Politechnikę w Brnie, niemiecki uniwersytet Koblenz-Landau University, organizację Yahoo! w Hiszpanii, Vodafone oraz przedsiębiorstwo Centre for Research and Technology Hellas (CERTH) w Grecji. Przedsiębiorstwo Software Mind z Polski zapewniło opracowanie oprogramowania oraz integrację, podczas gdy Uniwersytet w Sheffield i Rada Miejska Sheffield w Wielkiej Brytanii opracowały zasadnicze narzędzia do scenariuszy przypadków użytkowania. Łącznie biorąc, dziesięć organizacji partnerskich z Czech, Niemiec, Hiszpanii, Grecji, Polski i Wielkiej Brytanii spędziło trzy lata, wydając 7,5 miliona euro, z czego 5,37 miliona euro uzyskano z UE, pracując nad platformą oraz szeregiem związanych narzędzi, przeznaczonych do pomocy w obsłudze różnych rodzajów informacji i źródeł w spójny sposób. Platforma rdzeniowa "Przy wykorzystaniu szeregu różnych narzędzi platforma WeKnowIt przekształca wielki zakres informacji o słabej strukturze na tematy, pojęcia, punkty zainteresowania, zależności społecznościowe oraz wydarzenia posiadające określone znaczenie," zauważa Dr Kompatsiaris. W tym celu w projekcie opracowano platformę rdzeniową w formie oprogramowania pośredniczącego, które może być wprowadzone do serwera w celu przetworzenia przychodzących danych i efektywnego ich kierowania. Poszczególni partnerzy projektu opracowali bardzo dużą liczbę narzędzi − łącznie około 20 − które mogą być wprowadzane i łączone ze sobą w różny sposób, bezpośrednio lub poprzez platformę WeKnowIt. "Opracowaliśmy siedem narzędzi przeznaczonych do badania przypadków − scenariusza reagowania na sytuację awaryjną oraz scenariusza konsumenckiej grupy społecznościowej − a partnerzy stworzyli 13 innych narzędzi do specyficznych celów," wyjaśnia Dr Kompatsiaris. "Zwiedzanie miasta przy wykorzystaniu zgrupowań hybrydowych" (ClustTour) stanowi przykład autonomicznego narzędzia, opracowanego przez CERTH-ITI do specyficznego celu. Badanie sieci w trybie on-line pomaga użytkownikom w znalezieniu interesujących miejsc dzięki wykorzystaniu grup fotografii zwanych zgrupowaniami, przedstawiających charakterystyczne obiekty i wydarzenia. ClustTour stosuje zarówno informacje wizualne, jak i przywieszki z "klasyfikacją zgrupowań" oraz "modułem łączenia", przeznaczone do identyfikacji zdjęć przedstawiających jeden obiekt, a następnie umieszcza obiekt na mapie. Użytkownicy mogą kliknąć na zdjęcie, by zobaczyć co tam jest. Dr Kompatsiaris wyjaśnia, że rozszerza to ogromnie informacje dostępne dla osób zwiedzających miasto. Konwencjonalny przewodnik określiłby Narodowe Muzeum Archeologiczne w Atenach, jako "punkt zainteresowania" (POI). Natomiast ClustTour generuje znacznie więcej szczegółów, dzięki przedstawieniu interesujących zdjęć eksponatów muzeum, takich jak pismo Arkhagetas Inscription, z wczesnej kolekcji cykladzkiej; kolekcję znanych rzeźb, a nawet kolekcję złotych skarbów odkrytych przez Schliemanna, niemieckiego archeologa. "Stało się oczywiste, że narzędzie ClustTour, opracowane w projekcie WeKnowIt, może oferować dokładniejsze i bardziej obrazowe doświadczenie w przygotowaniach do podróży," wyjaśnia Dr Kompatsiaris. A jest to tylko jedno z wielu narzędzi. Ponadto, narzędzia takie mogą być łączone ze sobą. Na przykład, w analizie przypadku społecznościowej grupy konsumentów zamierzano pomóc ludziom w planowaniu całodziennej wycieczki przy pomocy komputera, a następnie przyjąć rolę przewodnika opisując obiekty wycieczki za pośrednictwem telefonów komórkowych. Aby to osiągnąć wykorzystano szereg różnych narzędzi WeKnowIt, obejmujących między innymi ClustTour, Fannr (komentator Flickr) oraz VIRaL, wizualne narzędzie pobierania i lokalizacji. Scenariusz reagowania na sytuację awaryjną obejmował także różne narzędzia WeKnowIt, do zapewniania odpowiednich informacji na czas dla ekip ratunkowych. Wykorzystano do tego proces pobierania, który umożliwił na przykład identyfikację miejsca w oparciu o fotografię nadesłaną przez użytkownika. System może nawet ocenić poziom powagi sytuacji dzięki przeprowadzeniu oceny ciężkości danego wypadku na podstawie zdjęć. Obydwie analizy przypadków zakończone zostały pomyślnie, a projekt zakończył swoją oficjalną fazę w tym roku. Od tego czasu projekt ten jest kontynuowany samorzutnie. "Wielu partnerów dalej pracuje nad oprogramowaniem i narzędziami dotyczącymi modelu i architektury zdefiniowanych przez WeKnowIt, a poza tym partnerzy utrzymują ze sobą kontakty i wymieniają bez przerwy informacje," objaśnia Dr Kompatsiaris. Dla przykładu, CERTH-ITI, Yahoo! i Uniwersytet w Koblencji nadal kontynuują swoje badania i współpracę w zakresie rzeczywistych aspektów ekstrahowania informacji z mediów społecznościowych. Poszukują oni również nowych aplikacji, obejmujących sektory transmisji codziennych wiadomości oraz ważnych wydarzeń, takich jak festiwale muzyki i filmów. Jednocześnie Uniwersytet Sheffield i Rada Miejska Sheffield omawiają uaktualnione, opracowane w projekcie wersje reagowania na sytuacje awaryjne. CERTH-ITI ma swój udział w nowo powstałym przedsiębiorstwie typu spin-off, działającym na zasadzie magazynu treści informacji z różnych sektorów i obszarów biznesowych. Dwa rynki zainteresowania obejmują codzienne wiadomości i e-nauczanie, przy czym CERTH-ITI zastosuje oraz nadal rozwijać będzie techniki zgrupowań mediów społecznościowych, opracowanych w ramach projektu WeKnowIt. Veribin jest przedsiębiorstwem wyłonionym ze spółki ATC S.A. Według Dr Kompatsiarisa, przedsiębiorstwo Information Technology Company oraz fundusz początkowy zatwierdzone zostały przez Grecki Sekretariat Badań i Rozwoju. W międzyczasie, firma Software Mind zajmuje się opracowaniem nowych narzędzi semantycznych dla telekomunikacji i sektorów finansowych, a Vodafone wykorzysta wiedzę zaprezentowaną przez projekt do zastosowania infrastruktury sieci do nowych usług. Uniwersytet w Koblencji założył przedsiębiorstwo typu spin-off, o nazwie Kreuzverweis, wykorzystujące rezultaty prac projektu WeKnowIt w zakresie warstwy organizacyjnej inteligencji. W ramach projektu zrealizowano pięć zgłoszeń patentowych. Jest to jedynie garstka produktów i rezultatów przeznaczonych do udostępnienia dla publiczności. Inne pojawią się za jakiś czas, zwłaszcza dzięki powstaniu grupy użytkowników projektu WeKnowIt, zapewniających pomoc zainteresowanym stronom w uzyskiwaniu informacji o najnowszych opracowaniach związanych z projektem. Projekt WeKnowIt uzyskał finansowanie na badania naukowe z podprogramu "Inteligentna treść i semantyka", objętego Siódmym Programem Ramowym UE. Użyteczne odnośniki: - "Powstająca, kolektywna inteligencja do użytku osobistego, organizacyjnego i społecznego" - Rejestr danych projektu WeKnowIt w organizacji CORDIS Odnośne publikacje: - Projekt UE na rzecz płynnego przechodzenia przez środowiska intensywnych danych - Projekt UE zapewnia pomoc przeciążonym oficerom policji - Rozwiązywanie kryzysu wyboru on-line - Poszukiwanie - komputery sięgają głębiej po zrozumienie znaczenia