Skip to main content

Research for Local Action towards Sustainable Human Settlements

Article Category

Article available in the folowing languages:

Stosowanie wyników badań naukowych z korzyścią dla społeczności lokalnych

By wyniki badań naukowych nabrały znaczenia i mogły być stosowane w praktyce przez szerszą społeczność, niezbędna jest współpraca pomiędzy zainteresowanymi stronami. Celem współpracy i działań komunikacyjnych były wysiłki badawcze na rzecz zrównoważonych siedlisk ludzkich.

Zmiana klimatu i środowisko

Uczestnicy finansowanego przez UE projektu o nazwie "Badania naukowe na rzecz lokalnych działań wspierających zrównoważone siedliska ludzkie" ('Research for local action towards sustainable human settlements' - RELAY) pracowali nad stworzeniem międzynarodowego forum umożliwiającego prowadzenie dyskusji na temat korzystnych wpływów badań naukowych i ich wyników na lokalne wdrażanie polityk i praktyk z zakresu zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich. Powyższy cel realizowano głównie poprzez zorganizowanie międzynarodowej konferencji, w której uczestniczyli eksperci ds. zrównoważonego zarządzania, planowania i kierowania, planowania wykorzystania terenu, mieszkalnictwa oraz robót budowlanych. Głównym celem projektu było koordynowanie międzynarodowej wymiany wiedzy i doświadczeń, ułatwiającej lokalne wdrażanie polityk dotyczących powiązanych wyników badań naukowych. Powyższa konferencja, będąca kluczowym elementem projektu, pozwoliła wesprzeć budowanie wzajemnego zrozumienia pomiędzy naukowcami i lokalnymi podmiotami, w celu opracowania modeli współpracy pozwalających przede wszystkim ulepszyć zrównoważony rozwój obszarów miejskich oraz zwiększyć jakość siedlisk ludzkich. Jednym z zaleceń opracowanych przez uczestników projektu była konieczność zwiększenia wymiany informacji pomiędzy środowiskiem akademickim a rządami, w celu budowania wzajemnego zaufania oraz umożliwienia lepszej współpracy. Osiągnięcie powyższego celu zależne jest jednak od stworzenia odpowiednich warunków do prowadzenia badań naukowych. Wyniki badań naukowych powinny być zrozumiałe i łatwo dostępne dla lokalnych rządów, które z kolei powinny uczestniczyć we wszystkich etapach procesu prowadzenia badań. Powyższe zaangażowanie zagwarantuje przydatność wyników badań naukowych w odniesieniu do polityk i praktyk stosowanych przez władze. Zalecenia opracowane w ramach projektu RELAY udostępniono szerokiej gamie grup docelowych oraz innych podmiotów, z nadzieją na ulepszone opracowywanie i wdrażanie przyszłych programów badawczych. Uczestnicy projektu oczekują, że wyniki ich prac będą stanowić wkład na rzecz bardziej zrównoważonych uwarunkowań na poziomie lokalnym.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania