Skip to main content

Coordination Action of the European Network of Territorial Intelligence

Article Category

Article available in the folowing languages:

Rozsądne podejście do inteligencji terytorialnej

"Inteligencja terytorialna" oferuje lokalnym społecznościom w Europie szansę na samodzielne zarządzanie zrównoważonym rozwojem. Jednakże upoważnienie ich do takich rozwiązań wymaga ścisłej koordynacji na szczeblu europejskim.

Zmiana klimatu i środowisko

Inteligencja terytorialna jest dyscypliną, która ma na celu poprawę zrównoważonego rozwoju różnych terytoriów poprzez wzmocnienie pozycji zamieszkujących je lokalnych społeczności. Ta wschodząca nauka wykorzystuje multidyscyplinarną wiedzę na temat terytoriów oraz ich dynamiki, a także wzmacnia zdolność lokalnych społeczności do sprawiedliwego i zrównoważonego uczestnictwa w rozwoju ich regionów. Poprawia także wymianę informacji terytorialnych i narzędzi oraz promuje zarządzanie i podejmowanie decyzji, skupiając się na uczestnictwie i partnerstwie. Główne wyzwania stojące przed społecznościami inteligencji terytorialnej obejmują podzielony charakter europejskiego krajobrazu badawczego w tej dziedzinie, a także brak dostępności narzędzi badawczych i praktyk, które mogą być stosowane nie tylko przez wysoce wyspecjalizowanych ekspertów, ale także przez samych aktorów terytorialnych. Projekt pod nazwą "Skoordynowane działanie Europejskiej Sieci Inteligencji Terytorialnej" (Caenti) – finansowany w ramach szóstego programu ramowego (6PR) w priorytecie zrównoważonego rozwoju – miał na celu integrację europejskich badań z narzędziami inteligencji terytorialnej. Działania koordynacyjne projektu Caenti skoncentrowane były wokół projektowania narzędzi przez podmioty terytorialne i dla nich, a także gromadzenia danych z metod badawczych, protokołów z badań i instrumentów ogólnych do celów analizy informacji terytorialnych. Partnerzy projektu podjęli także działania zapewniające, by opracowane narzędzie było zgodne z zasadami dobrego zarządzania i etyki zrównoważonego rozwoju. Jednym z głównych działań projektu była organizacja dorocznej międzynarodowej konferencji na temat inteligencji terytorialnej, która zgromadziła członków sieci oraz innych badaczy i podmioty terytorialne. Konferencje te odbywały się w całej Europie i kontynuowane były także po upływie okresu realizacji projektu. Innym kluczowym osiągnięciem było stworzenie portalu Territorial-Intelligence.eu który zapewnia internetowe forum dla członków sieci, wyróżnia trwające badania, przedstawia istotne wydarzenia naukowe, jak również oferuje szeroki wybór publikacji, materiałów szkoleniowych oraz przydatnych narzędzi i odnośników. Portal także funkcjonuje po zakończeniu projektu. W ramach projektu Caenti skoncentrowano się także na rozpowszechnieniu metod i narzędzi do analizy przestrzennej i przetwarzania informacji terytorialnych. Zbadano te technologie pod względem etycznym i regulacyjnym. Wyniki zostały zebrane w celu opracowania i rozpowszechnienia narzędzi i metodologii wśród podmiotów terytorialnych. Pod koniec sporządzono specyfikacje do harmonizacji narzędzi stosowanych w Europie. Następnie podjęto się opracowania zarysu zintegrowanego systemu informacji terytorialnych, który byłby dostępny dla różnych podmiotów z tego obszaru za pośrednictwem przejrzystego łańcucha wydawniczego.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania