Skip to main content

Coordination Action of Ports for integration Of Efficient Innovations and development of adequate Research, development and innovation Activities

Article Category

Article available in the folowing languages:

Zwiększenie bezpieczeństwa portów – dla wszystkich zainteresowanych stron

W ramach inicjatywy koncentrującej się na transporcie zbadano dawne projekty dotyczące portów, aby stworzyć wytyczne z myślą o poprawie przyszłych badań w tej dziedzinie. Działania w ramach projektu przyczyniły się do zminimalizowania ryzyka inwestycyjnego, a także implikacji dla sektora transportowego w ogóle.

Zmiana klimatu i środowisko

Handel i ruch mające miejsce w portach to kluczowe elementy systemu transportowego UE. Wraz z rosnącym obrotem morskim, któremu towarzyszy zwiększone zapotrzebowanie na ochronę środowiska, na wszystkie zainteresowane strony wywierany jest nacisk, aby oferowały większe bezpieczeństwo i lepsze zarządzanie transportem. To wymaga rozwoju i innowacji w tej dziedzinie. Celem projektu "Akcja koordynacyjna portów na rzecz integracji efektywnych innowacji i rozwoju adekwatnych badań oraz działań w zakresie rozwoju i innowacji" (Capoeira) było skupienie się na badaniach, rozwoju i innowacjach (RDI) w dziedzinie transportu towarowego w portach. Zważywszy że wcześniejsze projekty nigdy nie przekroczyły progu komercjalizacji, przed przystąpieniem do dalszego etapu, uczestnicy projektu Capoeira zdecydowali, że niezbędne jest określenie struktury warunków w odniesieniu do sukcesów i porażek projektu. W związku z tym partnerzy projektu zajęli się opracowaniem zaleceń na potrzeby obecnych i przyszłych projektów w dziedzinie RDI. Podstawowym celem było poparcie działań na rzecz zminimalizowania ryzyka inwestycyjnego oraz zwiększenie szansy na komercyjny sukces. Do identyfikacji decydujących czynników wykorzystano analizy poprzednich projektów i działań w 3 reprezentatywnych portach europejskich na przestrzeni ostatnich 10 lat. Następnie badacze sporządzili wytyczne na potrzeby obecnych i przyszłych projektów i zaprezentowali dotyczące portów wspólne tematy badawcze, krótko-, średnio- i długoterminowe. Działania projektu skupiły się na dostarczeniu odpowiedzi na pytania: "kto" (społeczeństwo), "jak" (technika) i "gdzie" (terytorium), aby zapewnić, że wszelkie proponowane innowacje istotnie odpowiadają zapotrzebowaniu. W ten sposób powstały podstawy podejścia "Techniki – społeczeństwo – terytorium" (TST), które obejmowało gromadzenie, przetwarzanie, ocenę i walidację danych. W ramach projektu Capoeira zaprojektowano i opracowano taki model TST, aby zająć się etapem wdrażania innowacji. Inne działania skupiły się na zachęceniu profesjonalistów z różnych powiązanych dziedzin oraz uczestników wcześniejszych projektów w dziedzinie RDI finansowanych przez UE do udziału w wywiadach i podzielenia się swoimi doświadczeniami podczas warsztatów. W ten sposób zgromadzono szczegółowe informacje na temat cyklu życia projektów w dziedzinie RDI. Wytyczne i zalecenia, które opracowano i zaprezentowano, skupiają się na udoskonaleniu procesu badawczego od pierwszego do ostatniego etapu. Wytyczne te, które następnie przetestowano na projektach szóstego programu ramowego (6PR), już przyniosły pozytywne rezultaty. Utworzenie obszernej sieci przedstawicieli przemysłu, środowiska akademickiego i badawczego zwiększyło zastosowanie podejścia TST we wszystkich systemach i metodach transportu. Dalsze postępy w tej dziedzinie przyczynią się do realizacji przyszłego zrównoważonego systemu transportu.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania