European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Exploring the scope for a shared European pluralistic ethos; a comparative investigation of religious and secular ethically-derived requests for exemption from the law in an enlarging Europe

Article Category

Article available in the following languages:

Wspólny etos, różne wartości

Różnorodność kulturowa to kluczowe zagadnienie w konstrukcji Europy, szczególnie istotne w kontekście stale rozszerzających się granic Unii Europejskiej. Finansowany ze środków UE zespół naukowców skoncentrował się na tym, jak różnorodność wartości zakorzeniona jest w różnych narodach w kontekście religijnych i świeckich, opartych na etyce żądań do zwolnienia z przepisów prawa.

Zmiana klimatu i środowisko icon Zmiana klimatu i środowisko

W ramach projektu Euroethos przeanalizowano polityczne i prawne aspekty dotyczące roli aktów sprzeciwu sumienia oraz żądań o zwolnienie z przepisów prawa. Partnerzy projektu podejmują działania, by wnieść oparty na wiedzy i uzasadniony empirycznie wkład do debaty oraz zniwelować istniejącą lukę w zakresie problematyki wartości. Przyjęcie porównawczego podejścia analitycznego miało także na celu identyfikację podobieństw i różnic w traktowaniu tych spraw w wybranych krajach. Osiągnięcie tego stanowiłoby podstawę przyszłych bezpośrednich i/lub pośrednich strategii interwencyjnych UE niezbędnych do rozstrzygnięcia kwestii wartości, religii i różnorodności kulturowej. Badacze projektu Euroethos zbudowali zatem bazę danych obejmującą przypadki różnego traktowania w ujęciu sprzeciwu sumienia oraz żądań o zwolnienie z przepisów prawa w ośmiu krajach. Wybrali sprawy dotyczące odmiennego traktowania w opiece zdrowotnej (np. aborcja i eutanazja) oraz w miejscu pracy (np. noszenie symboli religijnych oraz ustępstwa w zakresie dni świątecznych). Stanowiło to podstawę do porównawczych studiów przypadku oraz zapewniło środki do sprawdzenia hipotezy badawczej dotyczącej pluralistycznej natury wspólnego etosu europejskiego. Wysiłki podjęte w ramach projektu dostarczyły szerokiej wiedzy na temat dziedzictwa kulturowego określonych państw członkowskich, a także historii i polityki jednego z krajów kandydujących do UE – Turcji. Uzyskana wiedza oferuje także solidną podstawę do dalszych badań powiązanych kwestii rozszerzenia i integracji europejskiej. Co ważne, projekt wniósł lepsze zrozumienie wpływu religii i zróżnicowanych wartości w społeczeństwa Europy, a także nową wiedzę do debaty na temat tego, czy europejska integracja polityczna może opierać się na pluralistycznym, wspólnym podłożu kulturowym.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania