Skip to main content

Mangrove ecosystems, communities and conflict: developing knowledge-based approaches to reconcile multiple demands

Article Category

Article available in the folowing languages:

Ochrona ekosystemów namorzynowych dla przyszłych pokoleń

Ekosystemy namorzynowe mają znaczącą wartość środowiskową i finansową, od której zależy przetrwanie wielu ludzi. Europejscy eksperci udali się do południowo-wschodniej Azji, aby dowiedzieć się, jak pogodzić te sprzeczne interesy w sposób zrównoważony.

Zmiana klimatu i środowisko

Drzewa namorzynowe znoszą ekstremalnie wysokie temperatury, zasolenie i wiatry występujące w rejonach przybrzeżnych tropików. Ekosystemy, w których występują te drzewa, są równie unikatowe, i zamieszkuje je wiele gatunków roślin i zwierząt. Zagrożeniem dla tych siedlisk, a w konsekwencji dla życia ich mieszkańców i ludzi, jest ekspansja miast. UE dofinansowała prace nad wytycznymi dla krajów, na których terenie znajdują się ekosystemy namorzynowe. Badania prowadzone były w ramach projektu "Ekosystemy namorzynowe, społeczności i konflikt: opracowywanie opartych na wiedzy podejść mających na celu pogodzenie wielu interesów" (Mangrove). Wybrano trzy miejsca w południowo-wschodniej Azji: w Indonezji, Tajlandii i Wietnamie. Badacze biorący udział w projekcie Mangrove odwiedzili wszystkie trzy lokalizacje, zbierając informacje na temat miejscowych społeczności, produktów ekosystemów namorzynowych oraz aktualnego stanu zarządzania i regulacji prawnych. Aby można było miarodajnie porównać trzy badane miejsca, niezbędne były odpowiednie wskaźniki. Problem konfliktu interesów różnych zainteresowanych stron był ewidentny we wszystkich trzech lokalizacjach. Następnie naukowcy wykorzystali modele bioekonomiczne, aby określić najbardziej skuteczne praktyki zarządzania (BMP). Inicjatywy te zastosowano w praktyce i monitorowano ich rezultaty. Dane zebrane podczas badań posłużyły do dostosowania BMP do specyfiki i sytuacji poszczególnych regionów. Wyniki projektu Mangrove wskazują, że niezbędne jest przyjęcie wielofunkcyjnego podejścia. Kluczowe dla powodzenia tego typu inicjatyw jest również bezpośrednie zaangażowanie społeczności lokalnych i ścisłe egzekwowanie przepisów. Strategie opracowane w ramach Mangrove mogą i powinny być także stosowane w przypadku innych ekosystemów namorzynowych w regionie, aby zachować te unikatowe siedliska dla przyszłych pokoleń. Informacje na temat projektu rozpowszechniane są w ramach wszechstronnych działań komunikacyjnych.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania