Skip to main content

Ageing, Health Status and Determinants of Health Expenditure

Article Category

Article available in the folowing languages:

Opieka nad gospodarką i starszym pokoleniem

Wydatki na opiekę zdrowotną w UE wkrótce znacznie się zwiększą, a to z powodu szybko starzejącej się populacji. Zespół badaczy przeprowadził badanie obejmujące wszystkie istotne zmienne, aby stworzyć zalecenia dla przyszłej polityki i inicjatyw sektorowych.

Zmiana klimatu i środowisko

Szybkie tempo wzrostu starzejącej się populacji europejskiej nakłada dodatkowy nacisk na wydatki z tytułu opieki zdrowotnej. Projekt "Starzenie się, stan zdrowia i czynniki warunkujące wydatki na opiekę zdrowotną" (AHEAD) zajął się tą kwestią, korzystając z finansowania ze środków UE, aby uściślić istniejące dane szacunkowe dotyczące związków między zgłaszanym stanem zdrowia a korzystaniem z usług zdrowotnych. Partnerzy projektu zbadali także powiązanie między wydatkami na opiekę zdrowotną a współczynnikiem dzietności, a także żądania względem świadczeń zdrowotnych ze strony populacji nierdzennej. Szczególną uwagę zwrócili na kwestie związane z kosztami opieki przed śmiercią, a także czynnikami, takimi jak kontrola finansowa, które wpływają na wydatki zdrowotne. Pomimo poprawy w statusie zdrowotnym, wciąż istnieją ważne różnice między UE-15 a nowymi państwami członkowskimi. Wyniki badania wskazują na znaczenie działań w dziedzinie zdrowia publicznego w rozwiązywaniu problemów zdrowotnych różnych społeczeństw. Na przykład, w krajach Europy Środkowej nacisk należałoby kłaść na działania promujące zdrowie i zdrowy tryb życia (rzucenie palenia, lepsze nawyki dotyczące żywienia i spożywania alkoholu), a także zapobieganie chorobom cywilizacyjnym. Szybkie starzenie się przekierowało wydatki na zapobieganie inwalidztwu związanemu z chorobami przewlekłymi. To pozwala na obniżenie zapotrzebowania w związku z opieką długoterminową i paliatywną, ale pociąga za sobą zwiększone wydatki na zdrowie publiczne w krajach, w których są już one na niskim poziomie. Ważne jest, by zwiększyć wydatki na rzecz najbardziej efektywnych programów, przy czym potrzebna jest także systematyczna ocena, by zidentyfikować, które są efektywne i użyteczne. Z drugiej strony, wysokie tempo wzrostu gospodarczego, do jakiego przyczynić się może większa średnia długość życia, odgrywa rolę w dłuterminowych świadczeniach zdrowotnych, krótszych listach oczekujących na operacje planowe i zakupie nowego sprzętu technicznego. Potrzebne są dalsze badania, by określić, jak kraje o różnych poglądach politycznych i gospodarczych mogą zająć się kwestią wydatków zdrowotnych i budżetowania w związku ze starzejącymi się społeczeństwami.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania