Skip to main content
European Commission logo print header

Best practices to bring research and innovation in European SME through the "peer review" method

Article Category

Article available in the following languages:

Więcej innowacji dla MŚP

Przedstawienie najlepszych praktyk w dziedzinie badań i innowacji z wykorzystaniem ocen środowiska pomogło małym i średnim przedsiębiorstwom (MŚP) rozwijać się, wspierając wspólne projekty i wzrost gospodarczy.

Zmiana klimatu i środowisko icon Zmiana klimatu i środowisko

W ciągłym dążeniu Europy do podniesienia poziomu badań i rozwoju Komisja Europejska uruchomiła kilka projektów, które mają stanowić wsparcie dla MŚP i z których MŚP mogą w końcu korzystać. Jedną z takich inicjatyw jest projekt "Najlepsze praktyki, które pozwolą wnieść badania i innowacje do europejskich MŚP dzięki ocenie środowiska" (Europeer SME), który pomógł promować innowacje w MŚP. Projekt zgromadził ekspertów i decydentów, którzy wybrali najlepsze instrumenty do promowania innowacji i zachęcania do realizacji wspólnych projektów. Projekt Europeer SME zwiększył skuteczność polityki badań i rozwoju ukierunkowanej na MŚP w celu pobudzenia wzrostu gospodarczego. Promował wzajemne uczenie się, pozwolił przedstawić najlepsze praktyki i był bodźcem dla szybkiego wzrostu liczby pokrewnych mechanizmów i instrumentów wśród MŚP w celu umożliwienia im stawienia czoła wyzwaniom i ich przezwyciężeniu.Projekt pozwolił ulepszyć systemy transferu i możliwości przesyłania informacji poprzez wymianę najlepszych praktyk. W ramach projektu określono czynniki prawne, które działają korzystnie na transfer, jak również zbadano regionalne polityki badań i rozwoju, które sprzyjają innowacjom w małych i średnich przedsiębiorstwach. Ponadto, ocena środowiska dotycząca projektu przyniosła ważne rekomendacje i cenny wgląd we wzmocnienie 10 najlepszych praktyk w tym zakresie. Projekt Europeer SME wspierał także pomyślnie regionalne badania i innowacje w związku z MŚP, a w jego ramach stworzono platformę internetową do wymiany wiedzy w zakresie promowania badań i innowacji. Na koniec warto wspomnieć, że z projektu wyłoniło się wiele nowych pomysłów dotyczących długoterminowej kontynuacji inicjatyw, spośród których warto wymienić choćby stronę internetową. Wszystkie one okazały się bardzo przydatne w promowaniu innowacji wykraczających poza ramy projektu.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania