Skip to main content

Best practices to bring research and innovation in European SME through the "peer review" method

Article Category

Article available in the folowing languages:

Więcej innowacji dla MŚP

Przedstawienie najlepszych praktyk w dziedzinie badań i innowacji z wykorzystaniem ocen środowiska pomogło małym i średnim przedsiębiorstwom (MŚP) rozwijać się, wspierając wspólne projekty i wzrost gospodarczy.

Zmiana klimatu i środowisko

W ciągłym dążeniu Europy do podniesienia poziomu badań i rozwoju Komisja Europejska uruchomiła kilka projektów, które mają stanowić wsparcie dla MŚP i z których MŚP mogą w końcu korzystać. Jedną z takich inicjatyw jest projekt "Najlepsze praktyki, które pozwolą wnieść badania i innowacje do europejskich MŚP dzięki ocenie środowiska" (Europeer SME), który pomógł promować innowacje w MŚP. Projekt zgromadził ekspertów i decydentów, którzy wybrali najlepsze instrumenty do promowania innowacji i zachęcania do realizacji wspólnych projektów. Projekt Europeer SME zwiększył skuteczność polityki badań i rozwoju ukierunkowanej na MŚP w celu pobudzenia wzrostu gospodarczego. Promował wzajemne uczenie się, pozwolił przedstawić najlepsze praktyki i był bodźcem dla szybkiego wzrostu liczby pokrewnych mechanizmów i instrumentów wśród MŚP w celu umożliwienia im stawienia czoła wyzwaniom i ich przezwyciężeniu.Projekt pozwolił ulepszyć systemy transferu i możliwości przesyłania informacji poprzez wymianę najlepszych praktyk. W ramach projektu określono czynniki prawne, które działają korzystnie na transfer, jak również zbadano regionalne polityki badań i rozwoju, które sprzyjają innowacjom w małych i średnich przedsiębiorstwach. Ponadto, ocena środowiska dotycząca projektu przyniosła ważne rekomendacje i cenny wgląd we wzmocnienie 10 najlepszych praktyk w tym zakresie. Projekt Europeer SME wspierał także pomyślnie regionalne badania i innowacje w związku z MŚP, a w jego ramach stworzono platformę internetową do wymiany wiedzy w zakresie promowania badań i innowacji. Na koniec warto wspomnieć, że z projektu wyłoniło się wiele nowych pomysłów dotyczących długoterminowej kontynuacji inicjatyw, spośród których warto wymienić choćby stronę internetową. Wszystkie one okazały się bardzo przydatne w promowaniu innowacji wykraczających poza ramy projektu.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania