Skip to main content

Article Category

Article available in the folowing languages:

Food for life promuje europejską produkcję

Segment żywności i napojów stanowi największy sektor wytwórczy w UE. Ma on do odegrania ważną rolę w dążeniu Europy w kierunku najbardziej konkurencyjnej na świecie gospodarki opartej na wiedzy. Jednakże ten istotny sektor przemysłowy podlega coraz większej presji w wyniku globalizacji.

Gospodarka cyfrowa

Projekt EUfood4life funkcjonował jako Europejska Platforma Technologiczna (EPT) dla sektora rolno-spożywczego. Została ona utworzona pod egidą Konfederacji Przemysłu Żywności i Napojów UE (CIAA) i działała zgodnie z zasadami określonymi w strategii lizbońskiej. Europejska Platforma Technologiczna Food for Life została powołana do życia w celu wsparcia procesu konsolidacji czołowej pozycji Europy na światowych rynkach poprzez stworzenie wysokiej jakości innowacyjnych produktów. Ta finansowana ze środków UE inicjatywa promowała innowacje oraz pomogła zainteresowanym stronom podjąć kluczowe wyzwania, zachęcając do przyjęcia nowych podejść oraz usprawniając transfer wiedzy i konkurencyjność. Zainteresowane strony, obejmujące konsumentów, sektory związane z żywnością, badaczy, regulatorów i decydentów, opracowały wizję na rok 2020. Celem było wprowadzenie nowych procesów, produktów i narzędzi zaspokajających potrzeby i spełniających oczekiwania konsumentów. Partnerzy projektu promowali innowacje w łańcuchu żywności stosując podejście wspierające potrzeby firm żywnościowych, a także wysoko i nisko zaawansowanych technologicznie małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Kwestię interesów zainteresowanych stron podjęto poprzez krajowe konsultacje oraz rozpowszechnianie Strategicznego Programu Badawczego (SRA) oraz Wdrożeniowego Planu Działania (IAP). EPT Food for Life nawiązała silne więzi z przemysłem, społecznością akademicką i badaczami. Pomogło to w identyfikacji i priorytetyzacji zasobów oraz kwestii pozabadawczych wymagających działania w celu pobudzenia innowacji i konkurencyjności w łańcuchu żywności. W ten sposób inicjatywa ta umożliwiła sektorowi żywności i napojów w UE poprawić swoją globalną konkurencyjność.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania