Skip to main content

Web technologies for West Balkan countries

Article Category

Article available in the folowing languages:

Rozszerzanie potencjału sieci

Grupa europejskich naukowców podjęła prace nad wzmocnieniem branży, dostawców usług oraz podmiotów badawczych na Bałkanach Zachodnich. Głównym tematem projektu była sieć semantyczna – jeden z najważniejszych i najszybciej rozwijających się obszarów dzisiejszej technologii komputerowej.

Gospodarka cyfrowa

Projekt "Technologie sieciowe na rzecz krajów Bałkanów Zachodnich" (Web4web) miał na celu ustanowienie regionalnego Centrum Doskonałości (CD) technologii sieci semantycznej w jednym z najstarszych i największych instytutów badawczych technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK), w Instytucie im. Michajlo Pupina (IMP) w Belgradzie. Partnerzy projektu pracowali nad podniesieniem świadomości oraz szybszym przyjmowaniem technologii sieci semantycznej oraz innych zaawansowanych technologii sieciowych i norm w krajach Bałkanów Zachodnich. Podjęli się także wzmocnienia poziomu kompetencji wszystkich zainteresowanych stron w regionie oraz przyczynienia się do zrównoważonego rozwoju badań na rzecz lepszej integracji region z Europejską Przestrzenią Badawczą (EPB). Na początku zidentyfikowano najważniejsze europejskie ośrodki badawcze, uniwersytety, sieci doskonałości (SD) oraz inne instytucje, jak również najistotniejsze czasopisma, strony internetowe, konferencje i wydarzenia pokrewne. Członkowie zespołu obserwowali także działania organu normalizacyjnego konsorcjum W3C (World Wide Web Consortium), poddali ocenie najnowsze produkty uznanych dostawców oraz prześledzili międzynarodowe czasopisma i konferencje. Znaczny wysiłek włożono w identyfikację trendów i priorytetów w dziedzinie nowoczesnych technologii sieci semantycznej. Przechodząc do działań związanych z nawiązywaniem kontaktów, partnerzy Web4web ustanowili kontakt z ośrodkami badawczymi, sieciami doskonałości, organizacjami międzynarodowymi i uznanymi naukowcami. Młodzi naukowcy uczestniczący w szkołach letnich nawiązali kontakty z renomowanymi europejskimi badaczami, natomiast profesorowie i badacze odwiedzili PIM z wykładami podczas kursów szkoleniowych zorganizowanych przez instytut. Członkowie zespołu i naukowcy IPM odwiedzili inne instytuty w UE oraz wzięli udział w konferencjach o zasięgu tak lokalnym, jak i międzynarodowym. Takie działania pomogły nawiązać kontakt z czołowymi naukowcami UE oraz ustanowić podstawy przyszłej współpracy nad wspólnymi projektami. W trakcie realizacji projektu IPM przyczynił się także do przygotowania kilku propozycji projektów w ramach siódmego program ramowego (7PR), z czego dwa zostały już zatwierdzone. Do innych działań projektowych należało stworzenie portalu sieci semantycznej Web4web, jak również wdrożenie narzędzia e-współpracy, list mailingowych oraz ontologicznego zarządzania treścią Web4web. Portal służy zachodniobałkańskiej społeczności TIK jako przykład sposobu wykorzystania najnowszych technologii sieci semantycznej.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania