Skip to main content

RENEWABLES FOR ISOLATED SYSTEMS - ENERGY SUPPLY AND WASTE WATER TREATMENT

Article Category

Article available in the folowing languages:

Wzbogacanie lokalnej gospodarki dzięki energii odnawialnej

Niedawne działania prowadzone na terenie Bałkanów Zachodnich pokazały, iż korzystanie z odnawialnych źródeł energii (RES) może nie tylko prowadzić do redukcji emisji dwutlenku węgla, ale również wzbogacić lokalną gospodarkę.

Energia

Warunki do korzystania z odnawialnych źródeł energii na terenie Bałkanów Zachodnich dalekie były od idealnych – na przestrzeni ostatnich lat zamieszkujące ten obszar nacje pochłaniały wewnętrzne konflikty. Jednakże konieczność wykorzystania odnawialnych źródeł energii była oczywista, biorąc pod uwagę, iż niektóre peryferyjne obszary regionu, w tym wyspy, nie posiadają dostępu do krajowych sieci energetycznych. Zainicjowana została współpraca pomiędzy ośrodkami przemysłowymi i naukowymi z Bałkanów Zachodnich oraz kilku państw członkowskich UE. Powstał projekt o nazwie "Zasoby odnawialne dla systemów izolowanych – systemy dostawy energii i oczyszczania ścieków" (RISE), który uzyskał wsparcie finansowe UE. Cel projektu RISE był prosty – zbadać możliwości sensownego wykorzystania zasobów odnawialnych w celu zapewnienia dostaw energii mieszkańcom peryferyjnych obszarów. Postanowiono nie brać pod uwagę danych szacunkowych zebranych w opracowaniach i informacje dotyczące światła słonecznego, intensywności powiewów wiatru oraz ilości biomasy pobrać samodzielnie. Następnie stworzone zostały mapy potencjału słonecznego, wiatrowego i biomasy. Wzbogacono je również o inne ważne informacje, takie jak możliwości redukcji emisji gazów cieplarnianych (GHG), odległość od krajowych sieci elektroenergetycznych itp. Wyniki jednego ze studiów przypadków, przeprowadzone w ramach projektu RISE, wskazały na koszta jako przeszkodę we wdrożeniu technologii paneli słonecznych. Biorąc pod uwagę, iż inwestycje są istotnym czynnikiem we wdrażaniu odnawialnych źródeł energii, opracowane zostało narzędzie wspomagania decyzji o nazwie RISE-DSS, którego zadaniem było przetwarzanie informacji o wydajności finansowej różnych technologii RES w uwzględnieniem poszczególnych regionów. Dodatkowe oprogramowanie pomagało również w dopasowaniu potencjalnych źródeł energii RES do rzeczywistych potrzeb, uwzględniając takie czynniki, jak metody przechowywania energii. Co więcej, w ramach projektu RISE opracowany został nowatorski sposób oczyszczania ścieków, który był odpowiedzią na potrzeby związane z gospodarką wodną oraz produkcją energii. System tlenowego i beztlenowego osadu granulowanego (AAGS) jest w stanie oczyścić miejskie oraz przemysłowe ścieki, produkując jednocześnie biogazy, które są przekazywane do elektrociepłowni (CHPP) do celów generowania elektryczności i ciepła. Prócz wykorzystania narzędzia RISE-DSS w badaniach, przekazano zalecenia dotyczące ustanowienia właściwego poziomu taryf gwarantowanych i innego rodzaju zachęt finansowych promujących inwestycje w odnawialne źródła energii. Kampania mająca na celu popularyzowanie wiedzy o odnawialnych źródłach energii podkreśliła również możliwości stymulacji lokalnych gospodarek i tworzenia miejsc pracy.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania