Skip to main content

Advanced decentralised energy generation systems in Western Balkans

Article Category

Article available in the folowing languages:

Energia ze źródeł alternatywnych zasila Bałkany Zachodnie

Już wkrótce możliwe będzie wdrożenie nowych rozwiązań z zakresu pozyskiwania energii ze źródeł ekologicznych, dzięki czemu generowanie energii na terenie Bałkanów Zachodnich stanie się bardziej wydajne i ekologiczne.

Energia

Systemy produkcji energii na terenie Bałkanów Zachodnich są zazwyczaj przestarzałe i zbyt scentralizowane, aby mogły być wydajne. Sfinansowany ze środków UE projekt "Zaawansowane, zdecentralizowane systemy generowania energii na terenie Bałkanów Zachodnich" (ADEG) promował lepsze rozwiązania oparte o systemy hybrydowe i odnawialne źródła energii (RES). Celem projektu było nakreślenie możliwości zastosowania systemów energii odnawialnej w regionie i stworzenie modelu identyfikacji rozwiązań w różnych obszarach. Zbadano również różne koncepcje dotyczące systemów generowania zasilania i sposobów ich integracji celem uzyskania bardziej wydajnej i przyjaznej środowisku energii. W ramach badań projektu ADEG skupiono się na terenach Bośni i Hercegowiny, Chorwacji i Serbii oraz Czarnogóry. Niektóre zagadnienia projektu objęły również teren Albanii i Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii (FYROM). Zbadano możliwości związane z energią słoneczną i wiatrową, technologiami układów skojarzonych, niewielkimi siłowniami wodnymi, produkcją wodoru (H2), zastosowaniem ogniw paliwowych i systemów hybrydowych. W ramach projektu naszkicowano potencjał i dostępność odnawialnych źródeł energii, a następnie zbadano możliwości i bariery technologiczne z uwzględnieniem lokalnych potrzeb i warunków. W ramach projektu ADEG zaproponowano model energetyczny uwzględniający zapotrzebowanie na wodę, elektryczność i wodór, systemy przechowywania i dostarczania zasobów, biorący jednocześnie pod uwagę zapotrzebowanie na ciepło i dostarczanie energii z biomasy. Dla różnych obiektów rozważano spalanie biomasy, gazyfikację i współspalanie, zaś odpady rolnicze badano pod kątem wykorzystania biomasy. W ramach projektu przeprowadzono skuteczne eksperymenty z zakresu spalania biomasy, współspalania i gazyfikacji, dzięki którym uzyskano ważne informacje. Podsumowując, zespół projektowy doprowadził do usprawnienia wykorzystania odnawialnych źródeł energii w systemach zdecentralizowanych, umożliwiając zwiększenie produkcji energii, a także nakreślił rozwiązania w zakresie wydajnego, niskonakładowego generowania energii w sieciach autonomicznych.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania