Skip to main content

Dynamic regions in a knowledge-driven global economy: lessons and policy implications for the EU

Article Category

Article available in the folowing languages:

Czynniki wzmacniające konkurencyjność gospodarki

Wiele można się nauczyć, badając dynamicznie rozwijające się regiony, takie jak Chiny czy Indie. Jedno z takich badań wzbogaciło stan wiedzy na temat budowania relacji przez UE celem zapewnienia rozwoju własnych gospodarek i czerpania korzyści z handlu globalnego.

Zmiana klimatu i środowisko

W jaki sposób wiedza i nowatorskie podejście pomagają w rozwoju i konkurencyjności na rozwijających się obszarach? Finansowany ze środków UE projekt "Dynamiczne regiony w zorientowanej na wiedze gospodarce globalnej: lekcje i wnioski w zakresie wdrażania polityk UE" (Dynreg) zbadał to zagadnienie w celu usprawnienia procesu powstawania przepisów w tym zakresie. W ramach projektu zbadano rolę wiedzy, nowatorskiego podejścia i polityki publicznej w usprawnianiu gospodarki. Zidentyfikowane zostały czynniki, które wspomagają rozwój w regionach dynamicznych, z uwzględnieniem nowatorskich mechanizmów na poziomie firm, przemysłu, regionu i kraju. W ramach projektu Dynreg wykazano, iż dynamika gospodarcza rozwija się w Chinach i Indiach, poprzedzając nowe kraje UE. Dowiedziono również, iż z czasem trendy zbliżeniowe zostaną zastąpione trendami rozbieżnościowymi, a gwarantem rozwoju będzie ludzki kapitał i technologia komunikacyjna. Projekt zachęcił decydentów do rozwiązania problemów niedostatecznej edukacji w ramach regionów, nie zaś pomiędzy nimi lub krajami. Wyniki projektu dotyczyły wielu obszarów nowatorskiego podejścia i wiedzy, np. trendów związanych z kapitałem ludzkim, wpływem międzynarodowych doświadczeń, roli inwestycji w infrastrukturę, wpływu kapitału społecznego itp. W temacie globalizacji i konkurencyjności projekt Dynreg wykazał, iż handel z Chinami i innymi rozwijającymi się gospodarkami przynosi korzyść producentom europejskim. Zalecono wzmocnienie polityki promocji bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) oraz systemów motywacji dla firm zagranicznych, celem pozyskania korzyści dla firm lokalnych. Pośród innych zbadanych tematów znalazła się kwestia pośredników zagranicznych na rynkach globalnych dla krajów europejskich, udział w rynkach międzynarodowych, pozytywny wpływ decyzji eksportowych i powiązania między imigracją a handlem. W ramach projektu Dynreg zachęcano decydentów do inwestycji w badania i rozwój, celem wzmocnienia rozwoju gospodarczego. Poruszony został również temat doboru lokalizacji dla wielonarodowych przedsiębiorstw z branży informacyjnej i komunikacyjnej, pozytywny wpływ nabytków zagranicznych na wydajność pracy, ucieczki kapitału w niezdrowych środowiskach i efektów inflacji. Pośród innych ważnych tematów, które badano w ramach projektu, znalazły się instytucjonalne i globalne mechanizmy kontroli zrównoważonego rozwoju, a także strategie konkurencyjności w oparciu o kulturę, sektor i kraj. Trendy w zakresie zasobów ludzkich i zarządzania również ulegają zmianie, biorąc pod uwagę badania i nowatorskie rozwiązania, co stanowi ważne tematy pod rozwagę dla decydentów. W ramach projektu opublikowano 56 prac z wynikami i rekomendacjami, które można było pobrać ze strony internetowej projektu.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania