Skip to main content
European Commission logo print header

Strategic Aid For Escort and Salvage Tugs at Work (SAFETOW)

Article Category

Article available in the following languages:

Pomoc w podejmowaniu decyzji dotyczących unieruchomionych okrętów

Nowe narzędzie wspierające podejmowanie decyzji stworzone przez finansowane ze środków UE konsorcjum powinno przyczynić się do zmniejszenia liczby wypadków z udziałem statków i komplikacji powypadkowych, z korzyścią dla przemysłu okrętowego i środowiska.

Zmiana klimatu i środowisko icon Zmiana klimatu i środowisko

Unieruchomione statki handlowe, które wymagają holowania i eskorty, często bywają źródłem poważnych zagrożeń, jeśli brak jest narzędzi wspierających podejmowanie odpowiednich decyzji. Dobrym przykładem może być wypadek okrętu Amoco Cadiz, kiedy to pozbawiona kontroli jednostka osiadła na mieliźnie i doszło do wylewu 227 tys. ton ropy naftowej, powodując ogromne straty finansowe i środowiskowe. Unijne konsorcjum, w którego skład wchodziło stowarzyszenie armatorów, urząd portowy, firma zajmująca się holowaniem ratowniczym, producent urządzeń nawigacyjnych, producent narzędzi symulujących manewry statków i inne podmioty, stworzyło w ramach projektu "Strategiczna pomoc dla holowników eskortujących i ratowniczych" (Safetow) zintegrowane oprogramowanie zapewniające pomoc w czasie rzeczywistym przy podejmowaniu decyzji przez nawigatorów unieruchomionych jednostek i kapitanów holowników. Badacze określili różne scenariusze wypadków, a następnie zebrali dane dotyczące manewrowania wymaganego w takich sytuacjach, w tym manewrowania z udziałem więcej niż jednego holownika. Dane te wykorzystano do stworzenia oprogramowania, które następnie zintegrowano z systemami pokładowymi, zapewniając pomoc w bezpiecznym i skutecznym holowaniu i manewrowaniu. Oprogramowanie wyposażono także w funkcje szkolenia i monitorowania. Komercjalizacja oprogramowania może doprowadzić do znaczącego zmniejszenia liczby wypadków i komplikacji powypadkowych oraz przynieść istotne korzyści ekonomiczne właścicielom statków i holowników, a ponadto poprawić bezpieczeństwo obywateli i środowiska.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania