Skip to main content

Restoration of tropical peatland to promote sustainable use of renewable natural resources

Article Category

Article available in the folowing languages:

Pakiet ratunkowy na rzecz torfowisk tropikalnych

Choć obejmują powierzchnię mniejszą niż 1% powierzchni ziemi, torfowiska tropikalne zawierają 3% globalnego węgla w glebie i są domem dla zagrożonych gatunków, takich jak orangutan. Finansowanie ze środków UE pomaga chronić i rekultywować te cenne ekosystemy.

Zmiana klimatu i środowisko

Dziewicze torfowiska tropikalne to bardzo znaczące pochłaniacze dwutlenku węgla, a ich zniszczenie lub zakłócenie równowagi przez działania człowieka i zmiany wywołane klimatem zmniejszają możliwość przechowywania dwutlenku węgla i tym samym przyczyniają się do zwiększenia emisji gazów cieplarnianych (GHG). Co więcej, po zlikwidowaniu lasów z nimi koegzystujących i wyschnięciu torfowisk, ich powierzchnia utlenia się i następuje gwałtowne uwalnianie dwutlenku węgla (CO2). Postępująca utrata powierzchni torfowych prowadzi do lokalnych powodzi i, w skali globalnej, dalszych zakłóceń klimatu. W przeszłości rozwój torfowisk w południowo-wschodniej Azji skupiał się na płytkich torfowiskach w pobliżu wybrzeża powiązanych z drobnymi rolnikami. Jednak w latach 90. minionego wieku nastąpiła gwałtowna zmiana przeznaczenia gruntów na torfowiska tropikalne i duże obszary śródlądowe zaczęto wykorzystywać głównie do hodowli plam olejowych i produkcji ścieru drzewnego. Co gorsza, nastąpił wzrost nielegalnej wycinki w lasach porastających tropikalne bagna torfowiskowe. Aby zająć się następującymi w efekcie zmianami i kwestiami dotyczącymi równowagi węglowej, gospodarki wodnej, bioróżnorodności i złagodzenia ubóstwa, UE sfinansowała duży projekt angażujący 14 międzynarodowych partnerów z Azji i Europy. Celem projektu "Rekultywacja torfowisk tropikalnych na rzecz promowania zrównoważonego użycia odnawialnych zasobów naturalnych" (Restorpeat) było również przywrócenie torfowisk tropikalnych i lasów porastających bagna torfowiskowe. Osiągnięcia i zalecenia w ramach programu Restorpeat skupiły się na rekultywacji zasobów ekologicznych i naturalnych, integralności hydrologicznej i wpływie na zmienność ilości węgla. Innym pilnym tematem były skutki pożarów torfowisk, które doprowadziły do uwolnienia ogromnych ilości CO2 przed zmianą przeznaczenia gruntów. Szczególną uwagę poświęcono kwestiom społecznym i gospodarczym obejmującym zrównoważone wsparcie dla społeczności lokalnych. W ramach rozpowszechniania wyników projektu Restorpeat opublikowano książkę z 29 pracami, które dotyczą wielu kwestii – począwszy od przywrócenia funkcji ekologicznych po rządowe aspekty rekultywacji. Informacje udostępniono wszystkim zainteresowanym stronom, w tym organizacjom zajmujących się finansowaniem rozwoju, organom międzynarodowym, regionalnym i lokalnym, rolnikom i środowisku naukowemu.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania