Skip to main content

Novel bifacial single-substrate solar cell utilising reflected solar radiation

Article Category

Article available in the folowing languages:

Skuteczniejsze pozyskiwanie energii słonecznej przy niższych kosztach

Finansowani ze środków UE naukowcy opracowali ekonomiczne dwustronne ogniwa słoneczne pozwalające na przechwytywanie zarówno bezpośredniego, jak i odbitego promieniowania słonecznego.

Energia

Globalna zależność od paliw kopalnych będących źródłem energii jest przyczyną wielu istotnych problemów, wliczając w to środowiskowe konsekwencje emisji gazów cieplarnianych, związane z popytem i podażą wahania dotyczące bezpieczeństwa energetycznego, wysokie koszty energii, ubytki zasobów naturalnych oraz ograniczony dostęp do energii ludzi z krajów słabo rozwiniętych. Rozwiązaniem wielu z tych problemów może być energia słoneczna przechwycona przez fotowoltaiczne ogniwa słoneczne, będąca czystą i odnawialną formą energii. Co więcej, wykorzystanie promieniowania słonecznego odbitego od powierzchni Ziemi razem z promieniowaniem bezpośrednim może znacząco zwiększyć ilość pozyskiwanej energii; energię pochodzącą z promieniowanie odbitego szacuje się na 30-50% promieniowania bezpośredniego. Jednakże obecnie stosowane metody wytwarzania dwustronnych ogniw słonecznych są drogie i złożone. Celem zainicjowanego przez europejskich naukowców projektu "Nowatorskie dwustronne ogniwo słoneczne o jednym podłożu wykorzystujące odbite promieniowanie słoneczne" (Reflects) było wdrożenie prostego procesu produkcyjnego wytwarzania dwustronnych ogniw słonecznych, a tym samym dostarczenie ekonomicznych sposobów skuteczniejszego przechwytywania promieniowania słonecznego. Mówiąc dokładniej, badacze wykorzystali istniejącą litewską technologię wytwarzania jednostronnych monokrystalicznych krzemowych (c-Si) ogniw słonecznych do wytworzenia przedniej warstwy ogniwa i zasadniczo powtórzyli cały proces do wytworzenia tylnej warstwy. W ten sposób znacząco uproszczono obecny proces wytwarzania dwustronnych ogniw słonecznych. Wyniki projektu Reflects mogą istotnie zwiększyć szerokie wykorzystanie ogniw fotowoltaicznych do przechwytywania promieniowania słonecznego, zarówno bezpośredniego jak i odbitego, co może przynieść duże oszczędności i ogromne korzyści dla emisji gazów cieplarnianych, bezpieczeństwa energetycznego i dostępu do energii. Komercjalizacja dwustronnych ogniw słonecznych może zatem pomóc chronić planetę i jednocześnie poprawić jakość życia ludzi z krajów słabo rozwiniętych, w których występuje dostateczne nasłonecznienie i w których dostęp do elektryczności niezbędnej do zasilania prostych urządzeń jest ograniczony. Eleganckie i ekonomiczne rozwiązanie opracowane w ramach projektu Reflects może przyciągnąć inwestorów do przemysłu w większości zdominowanego przez małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP), a tym samym wpłynąć na powstanie nowych miejsc pracy i pobudzenie gospodarki na całym świecie.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania