Skip to main content

Advanced noise reduction systems

Article Category

Article available in the folowing languages:

Całościowe podejście do redukcji hałasu

Zainicjowano projekt, którego celem było przetarcie szlaków dla przyszłych badań na polu redukcji hałasu. Prowadzone prace współgrają również z europejską działalnością nakierowaną na przyszłe badania i rozwój w dziedzinie hałasu.

Zmiana klimatu i środowisko

Mając na uwadze stały rozwój transportu towarowego i pasażerskiego, hałas, będący polutantem środowiskowym, jest zasadniczym problemem. Naukowcy zdają sobie sprawę, jak ważne jest zmniejszenie szkodliwych skutków hałasu przy jednoczesnym uwzględnieniu potrzeb związanych z mobilnością. Mobilność jest kluczowym czynnikiem zapewniającym dobrą koniunkturę gospodarczą i dobrobyt w rozwijającej się Europie. Zespół projektu "Zaawansowane systemy redukcji hałasu" (Calm II) skupił się na pobudzaniu i synchronizacji badań nad hałasem w obrębie transportu europejskiego. Przyjęto całościowe podejście systemowe i uwzględniono wszystkie pokrewne obszary badań. Inicjatywa ta miała na celu ułatwienie budowania sieci kontaktów, koordynację działań oraz rozpowszechnianie i wymianę informacji. Wysiłki badaczy z zespołu projektowego Calm II nakierowane były również na aktualizację strategicznego planu badań nad hałasem (Noise Research Strategy Plan). Aby zrealizować te cele i wesprzeć Komisję Europejską w pracach nad programem przyszłych badań i rozwoju w dziedzinie hałasu związanego z transportem, do finansowanego ze środków UE projektu Calm II dołączyli przedstawiciele odpowiednich zainteresowanych stron i agencji. Osiągnięcie założonych celów wymagało od członków projektu zorganizowania publicznych warsztatów przy udziale koordynatorów projektu, badaczy i zainteresowanych stron. To wszystko ułatwiło wymianę informacji między sektorami, a tym samym wpłynęło na zaangażowanie młodych badaczy, promocję koordynacji europejskich badań nad hałasem, rozpowszechnienie wyników projektu oraz opracowanie nowych wymogów technologicznych i potrzeb badawczych. Zespół projektu Calm II zorganizował również konferencję końcową, której celem była konsolidacja działań prowadzonych w trzyletnim okresie trwania projektu. Istotną rolę w projekcie Calm II odegrały europejskie platformy technologiczne (EPT), takie jak europejski komitet doradczy ds. badań w dziedzinie transportu drogowego (ERTRAC). Stały się one podstawą dla realizacji celów oraz prowadzenia działań koordynacyjnych związanych z programami badań strategicznych różnych platform technologicznych. Do innych sukcesów projektu należą uruchomienie zaktualizowanej interaktywnej strony internetowej, stworzenie bazy danych projektu z możliwością swobodnego dostępu do wykazu projektów badawczych w dziedzinie hałasu, opublikowanie niebieskiej księgi (wykaz najważniejszych europejskich projektów badawczych w dziedzinie hałasu) oraz aktualnego dokumentu strategicznego opisującego strategiczny plan badań nad hałasem. Wyniki projektu przyczynią się do realizacji planu na 2020 r.: "uniknięcie szkodliwych skutków hałasu pochodzącego ze wszelkich źródeł i zachowanie obszarów ciszy".

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania