Skip to main content

Article Category

Article available in the folowing languages:

Nowe nanorurki uzyskane z więcej niż jednego atomu

Finansowany ze środków UE zespół badawczy stworzył i opisał nowe nanorurki oparte na kombinacji węgla, boru i azotu, które mogą znaleźć szerokie zastosowanie np. w urządzeniach medycznych, lotniczych i elektronicznych.

Technologie przemysłowe

W ostatnich dziesięcioleciach przedmiotem intensywnych badań są tzw. nanorurki węglowe, tj. długie i wąskie, podobne do igły struktury o najwyższym znanym współczynniku wytrzymałości do masy i interesujących właściwościach elektrycznych. Wśród niemal nieograniczonych zastosowań nanorurek węglowych można wymienić urządzenia stosowane w medycynie, lotnictwie i elektronice. .Przeszkodą w powszechnym stosowaniu nanorurek są na przykład skomplikowane i drogie technologie produkcji, a także praktyczne ograniczenia długości (dużo większe niż wynika to z teoretycznych przewidywań). .Europejscy naukowcy pracowali nad stworzeniem nowych metod syntetycznych produkcji trójwymiarowych nanorurek składających się z połączenia węgla (C), boru (B) i azotu (N) (heteroatomowych), biorąc udział w projekcie "Nowe, heteroatomowe nanorurki borowe-azotowo-węglowe" (BNC TUBES). .Głównym celem było stworzenie technik syntezy i analizy pozwalających na opisanie na poziomie atomowym mechanizmów formowania się nanorurek, ich struktur i właściwości, a następnie zaprojektowanie wysoce przejrzystych i przewodzących elastycznych cienkich mat nanorurkowych. .Inspiracją dla badaczy były techniki osadzania chemicznego z fazy gazowej (CVD) i odparowywania laserowego, stosowane do otrzymania nanorurek węglowych, oraz reakcje substytucji nanorurek węglowych służące do uzyskania heteroatomowych nanorurek, w tym nanorurek jedno-, dwu- i wielościennych (odpowiednio SWNT, DWNT i MWNT). Uczestnikom projektu BNC TUBES udało się otrzymać i opisać nanorurki węglowe SWNT i MWNT z domieszką B, N i BN, o precyzyjnych i kontrolowanych mechanizmach formowania, strukturach i właściwościach, takich jak długość i częstość występowania defektów, a także absorpcja optyczna i przewodnictwo elektryczne. .Szczegółowe analizy pozwoliły poznać zalety i wady różnych metod syntezy oraz różne kombinacje domieszek. Wyniki projektu BNC TUBES mają duże znaczenie dla szybko rozwijającego się rynku nanorurek oraz dla możliwości stworzenia nowych urządzeń elektronicznych opartych na technologii nanorurek węglowych. Praktyczne zastosowanie tych odkryć wpłynie pozytywnie na pozycję UE na ogromnym globalnym rynku.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania