European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

A combined approach to smart imaging agents- using heterometallic lanthanide complexes as diagnostics

Article Category

Article available in the following languages:

Nowe środki kontrastowe na rzecz lepszego obrazowania medycznego

Obrazowanie biomedyczne służy do oglądania tkanek w celach badawczych oraz w celu diagnozowania, monitorowania i leczenia choroby. Finansowani ze środków UE naukowcy podjęli się opracowania nowych kierunkowych środków kontrastowych, aby uzyskać lepszy obraz tego, co dzieje się w komórkach i tkankach.

Technologie przemysłowe icon Technologie przemysłowe

Chociaż istnieje wiele różnych typów technologii obrazowania, wszystkie opierają się na stosowaniu odpowiedniego kontrastu w celu odróżnienia elementów będących przedmiotem zainteresowania. Zasadniczo środki lub nośniki kontrastowe wykorzystywane są do poprawy jakości obrazów medycznych. W obrazowaniu medycznym cenny okazał się szereg lantanowców, składający się z 15 metalicznych pierwiastków chemicznych, ze względu na ich właściwości luminescencyjne. Europejscy naukowcy realizujący projekt "Połączone podejście do inteligentnych czynników obrazowania z wykorzystaniem kompleksów lantanowców heterometalicznych w diagnostyce" (MRLI) mieli na celu opracowanie nowych środków kontrastowych do stosowania w obrazowaniu wielomodalnym. Obrazowanie wielomodalne umożliwia integrację informacji anatomicznych, funkcjonalnych i molekularnych uzyskanych za pomocą różnych technik obrazowania, takich jak tomografia komputerowa (CT), rezonans magnetyczny (MRI) oraz pozytronowa tomografia emisyjna (PET). Choć wiele uwagi poświęcono interesującym właściwościom interakcji pomiędzy dwoma lub większą liczbą ośrodków metalicznych, większość prac koncentruje się na związkach tego samego metalu (związki homobimetaliczne). Łączenie kompleksów lantanowców z innymi grupami w celu wytworzenia kompleksów lantanowców heterometalicznych oferuje więcej możliwości w zakresie dostosowywania efektów. Badacze skoncentrowali się na syntezie nowych rodzin kompleksów lantanowców za pośrednictwem reakcji łączenia. Pomyślną biokoniugację osiągnięto poprzez tzw. reakcje Ugi'ego oraz zastosowanie prostych reakcji "chemii klik", które prowadzą do uzyskania jednego określonego produktu. Aby ukierunkować środki kontrastowe na określone substraty, naukowcy połączyli kompleksy z peptydami, cukrami bioaktywnymi oraz cząsteczkami fotoaktywowanymi. Dalsze badania wyjaśniły mechanizmy modulowania zachowań nowej klasy środków obrazowania wielomodalnego do wytworzenia "przełączanych" nośników kontrastowych, których właściwości ulegają zmianom w wyniku zmian elektrycznych i chemicznych w otoczeniu lokalnym. Inne prace podjęte w ramach projektu skupiały się na opracowaniu czynników do obrazowania ukierunkowanych na powierzchnię błon komórkowych oraz komórkowe DNA. Środki kontrastowe opracowane w ramach projektu MRLI powinny znaleźć szerokie zastosowanie na dynamicznie rozwijającym się rynku obrazowania medycznego, wywierając istotny wpływ na obywateli UE oraz ich zdrowie.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania