Skip to main content
European Commission logo print header

From cell-cell recognition to memory formation. New strategies for the treatment of dysfunctional plasticity, learning and memory

Article Category

Article available in the following languages:

Nowe związki w walce przeciw zwyrodnieniom układu nerwowego

Plastyczność układu nerwowego wiąże się z reorganizacją połączeń synaptycznych w reakcji adaptacyjnej na zmieniające się środowisko. Tematem europejskiego badania Promemoria było zgłębienie, w jaki sposób cząsteczki adhezyjne są zaangażowane w dysfunkcjonalną plastyczność i stan chorobowy układu nerwowego.

Zdrowie icon Zdrowie

Zgromadzone dane eksperymentalne dowodzą, że neuronalne komórkowe cząsteczki adhezyjne odgrywają decydującą rolę w uczeniu się i zapamiętywaniu. Charakteryzują się także bardzo szeroką dystrybucją w układzie nerwowym, co czyni je doskonałym celem rozwoju leków. W ich trybach działania pośredniczą wewnątrzkomórkowe kaskady sygnalizowania i regulacja adhezji międzykomórkowej oraz występującej między komórkami a macierzą zewnątrzkomórkową, co ostatecznie wpływa na plastyczność układu nerwowego. Podstawowym celem projektu Promemoria finansowanego przez UE było zbadanie roli procesów rozpoznawania komórek w normalnej i dysfunkcjonalnej plastyczności, uczeniu się i zapamiętywaniu. Zamierzeniem było opracowanie związków o korzystnym wpływie na choroby związane z upośledzeniem procesu poznawczego. Partnerzy konsorcjum odkryli nowe geny i białka, zidentyfikowali nowe mechanizmy patogenetyczne i określili nowe strategie terapeutyczne na rzecz modulowania plastyczności synaptycznej w celu ulepszenia uczenia się, zapamiętywania i regeneracji. Przyznano ponad 30 patentów w odniesieniu do związków przynoszących korzyści w zakresie upośledzenia procesów uczenia się i zapamiętywania w chorobie Alzheimera. Niektóre z nich przetestowano pod kątem farmakokinetyki i toksykologii, natomiast inne poddano próbom klinicznym w fazie I. Ingerowanie w komórkowe cząsteczki adhezyjne w układzie nerwowym okazało się uzasadnionym podejściem do modulacji upośledzenia funkcji poznawczych i procesów uczenia się. W oparciu o wiedzę uzyskaną w ramach przygotowania związków spowinowaconych z komórkowymi cząsteczkami adhezyjnymi, powstały nowe przedsiębiorstwa biotechnologiczne, których celem jest opracowanie związków służących leczeniu stanów zapalnych, chorób zwyrodnieniowych układu nerwowego i raka.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania