Skip to main content
European Commission logo print header

Adequacy of old-age income maintenance in the EU

Article Category

Article available in the following languages:

Komfortowa emerytura

Stale zwiększająca się liczba Europejczyków osiągających podeszły wiek sprawia, że decydenci podejmują działania mające na celu ocenę i modyfikację dostępnych rozwiązań emerytalnych.

Zmiana klimatu i środowisko icon Zmiana klimatu i środowisko

Coraz niższy wskaźnik urodzeń i postępujące starzenie się społeczeństwa mogą doprowadzić do kryzysu emerytalnego w Europie w przyszłości. Co więcej, obywatele nie odkładają wystarczająco dużo na swoją emeryturę, co stanowi poważne zagrożenie i jest dużym wyzwaniem dla UE i jej decydentów. W odpowiedzi na to wyzwanie uczestnicy finansowanego ze środków unijnych projektu "Zachowanie odpowiedniego poziomu dochodu osób starszych w UE" (AIM) podjęli działania mające na celu opracowanie nowych strategii oceny systemów emerytalnych i ich zrównoważenia. Mówiąc bardziej szczegółowo, uczestnicy przeprowadzili badania oparte na skomplikowanych symulacjach i poddali ocenie właściwości tych modeli. Celem była analiza adekwatności niedawno opracowanych planów i polityk emerytalnych, jak również zapewnienie dokładności przeprowadzonych badań. Badacze analizowali różne modele dobrobytu społecznego, wykorzystując do tego ćwiczenia statystyczne i ekonometryczne w celu przeprowadzenia oceny stopnia zbieżności ze zrównoważonym europejskim modelem społecznym. Kluczowym zadaniem projektu było przeprowadzenie klasyfikacji systemów emerytalnych, co pozwoliło na ocenę ich adekwatności oraz zrozumienie stopnia ich zrównoważenia. Uczestnicy projektu omówili wiele kluczowych zagadnień, takich jak reformy emerytalne a opinia publiczna, reformy emerytalne a rynek pracy, bieda a integracja społeczna osób starszych, utrzymanie standardu życia i wiele innych. Dzięki szczegółowej analizie różnych elementów polityk emerytalnych, poczynając od aspektów socjoekonomicznych, a kończąc na konkretnych rozwiązaniach proponowanych w ramach reform, uczestnikom projektu udało się opracować zestaw wytycznych poświęconych tym zagadnieniom. W ramach projektu sporządzono również raport, w którym wyraźnie zaakcentowano, jak wielkie zagrożenie dla dochodów emerytalnych niosą ze sobą zmiany demograficzne. Jednak najważniejszym osiągnięciem projektu było wyszczególnienie szeregu zmian w obrębie reform, dzięki którym decydenci będą w stanie zapewnić osobom starszym odpowiednie dochody, a tym samym zagwarantują nam bezpieczniejszą przyszłość.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania