Skip to main content
European Commission logo print header

International Conference on "Integrative Approaches Towards Sustainability" (Baltic Sea Region sharing knowledge internally, across Europe, and world-wide)

Article Category

Article available in the following languages:

Propagowanie zrównoważoności w basenie Morza Bałtyckiego

Międzynarodowa konferencja w sprawie zrównoważoności przyczyniła się do wymiany cennych informacji na temat zrównoważonego rozwoju w regionie Morza Bałtyckiego, zarówno wewnętrznie, jak i zewnętrznie. Pomogła także początkujących naukowcom zanurzyć się w tym temacie.

Zmiana klimatu i środowisko icon Zmiana klimatu i środowisko

Estonia, Łotwa i Litwa dość niedawno przystąpiły do UE, dlatego czerpiąc z doświadczenia dawnych państw członkowskich UE w dziedzinie zrównoważoności, mogą odnieść wielkie korzyści. Celem projektu finansowanego ze środków UE Sharing było zwiększenie wymiany wiedzy w regionie Morza Bałtyckiego na poziomie wewnętrznym, europejskim i globalnym. Projekt zwrócił uwagę na konieczność organizowania poważnych konferencji w nowych bałtyckich państwach UE w celu przeszkolenia młodych naukowców i umożliwienia im udziału w europejskich projektach badawczych. W tym świetle zorganizowano globalną konferencję zgodną z priorytetem badawczym UE "Zmiany klimatu i ekosystemy", promującą zrównoważenie w sposób bardziej efektywny. Wydarzenie pt. "Zintegrowane podejścia do zrównoważonego rozwoju" miało zwiększyć możliwości młodych państw członkowskich i wspierać początkujących naukowców z tych państw w rozwoju z zachowaniem zasad zrównoważoności. Zadaniem naukowców, przeszkolonych przez starszych i bardziej doświadczonych kolegów z innych państw Europy było podjęcie fascynującego wyzwania, jakim jest dalszy zrównoważony rozwój w regionie Morza Bałtyckiego oraz zwiększenie potencjału badawczego także na poziomie europejskim. Ostatecznie zorganizowano trzy konferencje w tej tematyce, przy wsparciu międzynarodowej rady projektu. Zespół projektu zorganizował udział w konferencjach, zaprosił głównych prelegentów i przygotował program konferencji, obejmujący także aspekty techniczne wydarzenia. Opublikowano także najnowsze postępy i rezultaty konferencji, by zapewnić długofalową skuteczność i zachęcić do nawiązywania kontaktów poza ramami wydarzenia. Podsumowując, konferencje zrealizowano pomyślnie, przyciągając liczne zainteresowane strony z państw UE oraz państw trzecich. Ponadto, w czasie sesji i warsztatów, przedstawiono prezentacje oraz przeprowadzono szereg dyskusji na wysokim poziomie naukowym. Wyniki projektu oraz wnioski są rozpowszechniane przez szereg publikacji oraz strony internetowe, co gwarantuje, że zrównoważoność w państwach bałtyckich ostatecznie stanie się ważnym priorytetem dla tego regionu.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania