Skip to main content

Reproductive effects of environmental chemicals in females

Article Category

Article available in the folowing languages:

Wpływ zanieczyszczających środowisko substancji chemicznych na embriony

W ostatnich latach do środowiska naturalnego trafia wiele różnych substancji chemicznych w postaci odpadów przemysłowych czy rolnych czy nawet w wyniku zwalczania szkodników. Potencjalna szkodliwość tych związków dla zdrowia ludzkiego pozostaje poważnym problemem, który domaga się badań.

Zmiana klimatu i środowisko

Coraz więcej danych dowodzi, że substancje chemiczne zanieczyszczające środowisko (EC), przedostające się do organizmu matki wraz z pożywieniem, napojami czy przez kontakt skórny, mogą zagrażać zdrowiu embrionów. Po dotarciu do macicy mogą one powodować zaburzenia funkcjonowania gruczołu dokrewnego, naśladując lub blokując działanie hormonów, a tym samym zaburzając rozwój fizjologiczny zarodka. Aby opisać wpływ EC na kobiecy układ rozrodczy, uczestnicy finansowanego ze środków UE projektu "Wpływ substancji chemicznych zanieczyszczających środowisko na układ rozrodczy kobiet" (REEF) przeprowadzili kompleksowe badania na myszach, owcach i martwych płodach ludzkich. Partnerzy projektu poddali zwierzęta działaniu określonych związków chemicznych i badali ich wpływ na układy odpornościowe obecnych i kolejnych pokoleń. Jeśli chodzi o ludzi, za przypadki narażenia na działanie EC uznano narażenie embrionów matek palących na nikotynę. Naukowcy odkryli, że jajniki płodu są najbardziej wrażliwe na działanie EC w późnym okresie ciąży oraz że skutki te zależą od rodzaju związków chemicznych. Co ciekawe, nasilenie tych negatywnych skutków było różne w zależności od badanego gatunku, a u myszy potrafiły one być przekazywane do prawnuków zwierząt narażonych w ciąży na działanie EC. Ważnym odkryciem projektu REEF jest to, że u kobiet palących w ciąży dochodzi do zwiększenia ilości EC docierających do płodu, co powoduje zmiany w jajnikach płodu mogące być przyczyną późniejszej obniżonej płodności. Wyniki poszerzają naszą wiedzę na temat szkodliwych skutków palenia tytoniu w ciąży. Pomimo różnorakiego i złożonego wpływu EC na układ odpornościowy kobiety, zależnego od etapu ciąży, płci płodu oraz badanego gatunku, z badań płynie spójny wniosek dotyczący szkodliwości określonych związków chemicznych. Rozpowszechnienie wyników projektu powinno poszerzyć świadomość społeczną na temat tego zagadnienia oraz pomóc w stworzeniu odpowiednich polityk dotyczących zwalczania EC.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania