Skip to main content
European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2024-06-25

Integrated Design of Catalytic Nanomaterials for a Sustainable Production

Article Category

Article available in the following languages:

Konsolidacja badań nad nowymi związkami chemicznymi do zastosowań przemysłowych

Finansowany ze środków UE zespół badawczy stworzył sieć naukową zrzeszającą różne społeczności pracujące wcześniej niezależnie nad powiązanymi ze sobą zagadnieniami. Wyniki tych prac pomogą Europie zdobyć ważną pozycję w nowej i ważnej dziedzinie chemii.

Technologie przemysłowe icon Technologie przemysłowe

Katalizatory to związki chemiczne, które przyspieszają zachodzenie reakcji chemicznych, nie ulegając zmianie w wyniku tych reakcji. Odgrywają one kluczową rolę w masowej produkcji chemikaliów i powiązanych materiałów i są szeroko stosowane w przemyśle. Dzięki postępom w dziedzinie nanotechnologii i nowym nanomateriałom (materiałom w skali atomów i cząsteczek) możliwości, jakie daje połączenie nanotechnologii z katalizą chemiczną, są praktycznie nieograniczone. Nanokatalizatory są już wykorzystywane w różnych zastosowaniach, w tym w systemach energii konwencjonalnej i odnawialnej, oczyszczaniu wody czy medycynie. Zainteresowanie budzi też możliwość stosowania ich w przetwórstwie spożywczym, recyklingu papieru i masy włóknistej oraz produkcji tekstyliów. Jednakże pomimo obiecującego potencjału, ich komercyjne zastosowanie napotyka na pewne problemy, a dziedzina nanokatalizy pozostaje słabo rozwinięta. Mimo intensywnych badań w dziedzinie nanokatalizy, są one sfragmentaryzowane i dzielą się na badania nad katalizą heterogeniczną, homogeniczną i biologiczną, co prowadzi do niewydajnego gospodarowania kosztami i personelem, utrudniającego dokonanie prawdziwego postępu. Aby wzmocnić pozycję Europy w tej nowej i ważnej dla światowego przemysłu dziedzinie, naukowcy zainicjowali projekt "Zintegrowane projektowanie nanomateriałów katalitycznych pod kątem zrównoważonej produkcji" (Idecat). Projekt Idecat umożliwił ustanowienie sieci doskonałości (NoE), zajmującej się europejskimi badaniami nad syntezą i zintegrowanym projektowaniem nowych nanomateriałów katalitycznych. W czasie realizacji projektu Idecat utworzono dwadzieścia pięć inicjatyw badawczych i opracowano liczne katalizatory dzięki trwałej i multidyscyplinarnej współpracy. Dzięki Idecat udało się doprowadzić do integracji kilku społeczności badawczych, które wcześniej pracowały niezależnie nad powiązanymi ze sobą zagadnieniami. Owocna współpraca powinna stać się podstawą dla zdobycia przez europejską społeczność naukową wiodącej pozycji w dziedzinie prac nad nowymi nanokatalizatorami.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania