Skip to main content
European Commission logo print header

Toxicological impact of nanomaterials derived from processing, weathering and recycling of polymer nanocomposites used in various industrial applications

Article Category

Article available in the following languages:

Badanie nanocząstek pod kątem toksyczności

Naukowcy zbadali toksyczności nowych i zużytych nanomateriałów, aby dowiedzieć się, w jaki sposób można przeciwdziałać szkodliwemu działaniu tych powszechnie stosowanych struktur na ludzi i środowisko.

Technologie przemysłowe icon Technologie przemysłowe

Nanomateriały, czyli substancje, których co najmniej jeden wymiar ma skalę pojedynczych atomów lub cząsteczek (nanometryczną), są coraz częściej wykorzystywane w życiu codziennym. Biorąc pod uwagę liczne kolejne materiały znajdujące się na etapie prac badawczo-rozwojowych, ważne jest poznanie ich potencjalnych działań toksycznych. W ramach projektu NANOPOLYTOX (Toxicological impact of nanomaterials derived from processing, weathering and recycling of polymer nanocomposites used in various industrial applications), finansowanego ze środków UE, oceniono parametry toksykologiczne różnych nanomateriałów w ich cyklu życia, aby pomóc w ocenie globalnych skutków środowiskowych stosowania nanoproduktów poprzez zmodyfikowanie klasycznych metod analizy cyklu życia (LCA). Naukowcy badali syntezę, przetwarzanie, starzenie się, recykling i składowanie polimerów zawierających nanocząstki. W projekcie NANOPOLYTOX wytworzono 18 nanomateriałów umieszczonych w trzech różnych matrycach polimerowych, w wyniku czego przebadano 18 nanokompozytów polimerowych. Każdy z tych materiałów, w tym polimery bez nanomateriałów, przetestowano w postaci bezpośrednio po produkcji oraz po poddaniu procesowi naturalnego lub przyspieszonego starzenia w warunkach środowiskowych (starzenie w warunkach atmosferycznych, w tym przy opadach). Uczeni przeprowadzili testy toksyczności surowych i postarzanych nanomateriałów i nanokompozytów, używając do tego linii ludzkich komórek, rybich zarodków (badania in vitro) oraz myszy, szczurów i ryb (badania in vivo). Badania te objęły testy bioakumulacji, które pomogły w ocenie potencjalnych skutków środowiskowych stosowania materiałów nanokompozytowych. Ogólnie rzecz biorąc, właściwości nanomateriałów zmieniały się w warunkach starzenia (utlenianie, uwadnianie itp.) i materiały te zwykle traciły swoje funkcje powierzchniowe, co wpływa na ich działanie toksyczne. Naukowcy stwierdzili, że niektóre nanomateriały ulegają z czasem bioakumulacji w wątrobie i śledzionie. Wydzielanie lub bioakumulacja tych substancji zależały od właściwości fizykochemicznych nanocząstek. Dzięki intensywnym badaniom, uczestnicy projektu NANOPOLYTOX podjęli bardzo ważną kwestię bezpieczeństwa, związaną z rosnącym wykorzystaniem nanomateriałów. Standardowe atesty i karty bezpieczeństwa materiałów, dostępne dla wszystkich innych wytwarzanych przemysłowo chemikaliów i materiałów, powinny umożliwić bezpieczne wytwarzanie nanomateriałów i obchodzenie się z nimi.

Słowa kluczowe

Nanocząstki, toksyczność, nanomateriały, NANOPOLYTOX, nanokompozyty, analiza cyklu życia

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania