Skip to main content

Efficient ENergy for EU Cultural Heritage

Article Category

Article available in the folowing languages:

Pomóc zabytkowym budynkom w oszczędzaniu energii

Interdyscyplinarny zespół specjalistów pracował nad stworzeniem zrównoważonych rozwiązań w zakresie ochrony budynków zabytkowych. W zastosowanym przez nich rozwiązaniu termomodernizacyjnym uwzględniono kwestie ochrony klimatu, co przyniesie korzyści zarówno gospodarce, jak i dziedzictwu kulturowemu Europy.

Energia

Zabytkowe budynki znajdują się w miastach, miasteczkach i wsiach w całej UE i stanowią ważny aspekt tożsamości europejskiej. Jednakże przyczyniają się one do emisji gazów cieplarnianych i zwiększenia kosztów energii. Finansowany ze środków UE projekt "Efficient energy for EU cultural heritage" (3ENCULT) powstał w celu włączenia ochrony klimatu do renowacji zabytkowych budynków. Konsorcjum chciało połączyć termomodernizację i konserwację zabytków w celu ochrony dziedzictwa kulturowego oraz łagodzenia skutków zmiany klimatu. Naukowcy i interesariusze wchodzący w skład konsorcjum reprezentują szerokich wachlarz różnych dziedzin, takich jak urbanistyka, diagnostyka, ochrona zabytków, fizyka budowli, zrównoważony rozwój, architektura, oświetlenie, a nawet cybernetyka. Uczeni badali rozwiązania techniczne dotyczące poprawy efektywności energetycznej, inteligentnego monitorowania oraz sterowania. Opracowano konkretne rozwiązania energooszczędne wraz z wytycznymi i narzędziami technicznymi do multidyscyplinarnej analizy i projektowania. Lokalne zespoły zajmujące się analizą studiów przypadków składały się z właścicieli budynków, architektów oraz miejscowych konserwatorów zabytków. Każdy z ośmiu przypadków przeanalizowano zgodnie z ich poszczególnymi cechami i wartością w kontekście dziedzictwa, tak by stały się bodźcem do opracowania nowych rozwiązań. Inne prace polegały na tworzeniu narzędzi do projektowania i kontroli jakości oraz opracowywaniu norm i transferze wiedzy. Głównym celem było potwierdzenie możliwości 4- do 10-krotnego zmniejszenia zapotrzebowania energetycznego. Partnerzy przygotowali też podręcznik zawierający wytyczne projektowe, rozwiązania techniczne dla planistów oraz nowe lub ulepszone produkty przeznaczone do wykorzystania przy modernizacji. Opisano w nim też dokumentację oraz podano informacje pomagające w opracowywaniu norm. Biblioteka wirtualna 3ENCULT jest przydatnym zasobem internetowym dla interesariuszy zajmujących się renowacją i konserwacją budynków historycznych. Przedstawia ona w sposób uporządkowany rozwiązania energooszczędne dla zabytkowej zabudowy, a także priorytety i kryteria ochrony konserwatorskiej ustalone na podstawie studiów przypadków. Aby zmaksymalizować skuteczność bazy danych, oparto ją na znanym portalu BUILD UP, który gromadzi materiały na temat efektywności energetycznej z całej Europy. Dzięki projektowi 3ENCULT możliwa będzie znacząca poprawa energooszczędności zabytkowych budynków oraz warunków mieszkaniowych w historycznych centrach miast. Nowo opracowane rozwiązania, których część wykorzystuje dostępne już produkty, przyczynią się do poprawy komfortu życia mieszkańców zabytkowych budynków oraz do radykalnego obniżenia rachunków za energię.

Słowa kluczowe

Budynki zabytkowe, remont, ochrona klimatu, dziedzictwo kulturowe, energooszczędne

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania