Skip to main content

Marine Water Quality Information Services – AquaMar

Article Category

Article available in the folowing languages:

Ochrona czystości środowiska morskiego

Ekosystemy morskie w Europie są narażone na zanieczyszczenia i skutki zmiany klimatu. Dlatego też finansowany ze środków UE zespół złożony z przedstawicieli małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) oraz ich partnerów akademickich opracował nowe metody oceny jakości wód morskich.

Zmiana klimatu i środowisko

Celem projektu "Marine water quality information services – AquaMar" (AQUAMAR) było zapewnienie użytkownikom usług badania jakości wody. Partnerzy projektu stworzyli innowacyjne produkty oparte na zaawansowanych algorytmach i technikach zdalnej detekcji. Produkty te mają zastosowanie do wszystkich rodzajów wód. Wśród usług AQUAMAR znajdują się wskaźniki spełniające wymagania ramowej dyrektywy wodnej i strategii morskiej w zakresie raportowania, a także dotyczące prognozowania zakwitów glonów. Inne usługi dotyczą monitorowana działalności związanej z dużą infrastrukturą morską i akwakulturą. Prowadzono także prace związane z monitorowaniem zgodnie z dyrektywą dotyczącą jakości wody w kąpieliskach. W trakcie intensywnej fazy walidacyjnej przeprowadzono próby dla każdego rodzaju usług, aby sprawdzić, czy spełniają one wymagania użytkowników i są zgodne z obowiązującymi praktykami. Zidentyfikowano także luki w technologii i inne obszary wymagające poprawy. Nowe produkty i metody zostały włączone do unijnej inicjatywy MARCOAST2, wykorzystującej dane satelitarne do monitorowania jakości wód morskich. W projekcie AQUARMAR z powodzeniem opracowano i przetestowano nowe produkty do oceny jakości wody, a wyniki badań rozpowszechniano wśród decydentów oraz społeczności użytkowników końcowych. Wykorzystano je także do przygotowania planu działań na rzecz stworzenia sieci usług oceny jakości wody o skali europejskiej, we współpracy z inicjatywą MARCOAST2. Produkty i usługi powstałe w ramach projektu AQUAMAR pomogą w ochronie środowiska morskiego dzięki zwiększeniu zrównoważenia europejskiego przemysłu akwakultury, jak i instalacji morskich.

Słowa kluczowe

Środowisko morskie, zanieczyszczenie, zmiana klimatu, jakość wody, usługi na rzecz jakości wody, zdalna detekcja, zakwit glonów, infrastruktura morska, akwakultura, dane satelitarne

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania