Skip to main content

Capacity Building for Direct Water Reuse in the Mediterranean Area

Article Category

Article available in the folowing languages:

Więcej wody to zdrowsze społeczności

Sprostanie problemowi niedoboru wody w regionie śródziemnomorskim to trudne zadanie, ale jedna z unijnych inicjatyw zamierza ten cel osiągnąć, stosując zaawansowane strategie i rozwiązania techniczne.

Zmiana klimatu i środowisko

Za sprawą silnego nasłonecznienia region śródziemnomorski cierpi na niedobór wody, toteż wspomaganie lokalnych społeczności w prawidłowym przetwarzaniu wód ściekowych może poprawić jakość życia milionów ludzi. Aby ten cel osiągnąć, finansowany przez UE projekt CB-WR-MED ("Capacity building for direct water reuse in the Mediterranean area") wspiera Centrum Badań i Technologii Wody CERTE w Tunezji.Dążąc do uczynienia z centrum CERTE światowej klasy jednostki naukowej, projekt zachęca jednocześnie do partnerstwa wewnątrz kraju, promuje współdziałanie z inicjatywami europejskimi i odpowiada na socjoekonomiczną potrzebę zwiększenia podaży wody. Prace polegają zatem na zmodernizowaniu centrum CERTE, aby dostosować je do współpracy z instytucjami europejskimi i dołączyć do Europejskiej Przestrzeni Badawczej w ramach badań nad ochroną i ponownym używaniem wody. Będzie to obejmować nowe technologie i strategie odprowadzania i oczyszczania ścieków, które po dopracowaniu mogą być udostępniane innym krajom w basenie Morza Śródziemnego.Aby osiągnąć te ambitne cele, projekt CB-WR-MED tworzy krajową bazę danych o wodzie i opracowuje wskaźniki jakości wody, jak również działa w obszarach nawadniania i wykorzystywania wód ściekowych w rolnictwie. Badane są możliwe strategie oszczędzania i ponownego używania wód powierzchniowych i gruntowych, w tym ekologiczne odsalanie. Uwzględniane są również kwestie wpływu na środowisko, w tym śladu wodnego, roli wody w gospodarce ekologicznej oraz wpływu zmian klimatu na zasoby naturalne. Eksperci w dziedzinie wody współpracują też z zespołem projektowym w zakresie wzmacniania potencjału centrum i projektowania narzędzi usprawniających zarządzanie wodą, dodatkowo rozwijając synergie z pokrewnymi projektami i programami. W ramach projektu zorganizowano już kilka warsztatów i sesji szkoleniowych dotyczących dołączania do inicjatyw UE i poruszających wybrane tematy związane z wodą. Przygotowano możliwości finansowania projektów związanych z wodą w Tunezji, aby zwiększać udział lokalnych badaczy i centrum CERTE w projektach kierowanych przez UE.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania