Skip to main content

New and Innovative Concepts for Helping European Transport Sustainability - Towards Implementation

Article Category

Article available in the folowing languages:

Kreatywne podejście do rozwiązań transportu miejskiego

Wizjonerski nowy projekt rozwija osiągnięcia wcześniejszego projektu w dziedzinie zrównoważonego rozwoju transportu. Wzięto pod lupę nowatorskie koncepcje, aby ustalić ich wykonalność i możliwość masowego zastosowania.

Zmiana klimatu i środowisko

Finansowany przez UE projekt Niches+ ("New and innovative concepts for helping European transport sustainability – towards implementation") rozwija osiągnięcia wcześniejszego projektu Niches, koncentrując się na różnych aspektach nowatorskiego transportu miejskiego. Celem nowej inicjatywy jest promowanie najbardziej obiecujących nowych projektów i koncepcji transportu miejskiego i doprowadzenie do ich praktycznego zastosowania. W procesie będzie zaangażowany szeroki przekrój podmiotów z różnych sektorów i dyscyplin w całej UE. Badacze przyjrzeli się konkretnym potrzebom i oczekiwaniom potencjalnych użytkowników i realizatorów rozwiązań. Współpracując z władzami lokalnymi i regionalnymi, rozwijano scenariusze wdrażania nowatorskich koncepcji w ramach istniejących polityk transportu miejskiego. Główny nacisk położono na cztery aktualnie istotne tematy i odpowiadające im nowatorskie koncepcje: zwiększenie dostępu do środków transportu miejskiego, zwiększenie wykorzystania i sprawności infrastruktury i przesiadek, maksymalne wykorzystanie funkcji centrów kontroli ruchu miejskiego oraz dążenie do automatyzacji i optymalizacji przestrzennej transportu. W każdym obszarze tematycznym powołano grupę roboczą ekspertów, aby ułatwić dzielenie się wiedzą i nawiązywanie kontaktów. Do prac nad scenariuszami wdrożeń wybrano siedem miast mistrzowskich i nowatorskich koncepcji. Założeniem scenariuszy było rozwiązywanie problemów związanych z faktycznym wdrażaniem środków związanych z transportem. Zbadano potrzeby i oczekiwania potencjalnych użytkowników i realizatorów oraz wykonalność przenoszenia nowatorskich koncepcji. Ponadto opracowano wytyczne dla realizatorów oraz rekomendacje badawcze i strategiczne. Tego rodzaju prace w dziedzinie transportu miejskiego mogą potencjalnie wnieść pozytywne zmiany, które poprawią jakość życia mieszkańców miast europejskich.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania