Skip to main content
European Commission logo print header

DISmantling and RECycling Techniques for road MATerials - Sharing knowledge and practices

Article Category

Article available in the following languages:

Równowaga między technologią a etyką

Niekontrolowany postęp w dziedzinie technologii internetowych i komunikacyjnych może zagrażać naszej prywatności. Pojawiły się nowe wytyczne, których zamierzeniem jest uczynienie sektora technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) bardziej etycznym, jeśli chodzi o tworzenie nowych produktów i usług.

Zmiana klimatu i środowisko icon Zmiana klimatu i środowisko

W dobie zaawansowanych urządzeń elektronicznych i Internetu, od mediów społecznościowych i systemów w chmurze po internetowe rejestry medyczne, Europejczycy zaczynają dopytywać się o etyczny aspekt technologii. Zwiększenie ilości dostępnych informacji osobowych oraz wzrost zagrożeń z zakresu bezpieczeństwa publicznego sprawiają, że uwzględnienie aspektu etycznego technologii stało się niezbędne, by móc odpowiedzieć na obawy społeczne dotyczące prywatności. W tym kontekście, uczestnicy finansowanego ze środków UE projektu EGAIS pracowali nad włączeniem wymiaru etycznego do rozwoju technicznego oraz nad usprawnieniem zarządzania etyką. Zespół EGAIS przeanalizował, w jaki sposób UE monitoruje aspekty etyczne nowych technologii, szczególnie w odniesieniu do projektów finansowanych ze środków unijnych. Badano projekty badawcze z zakresu TIK i zidentyfikowano stosowane w nich podejścia do zarządzania etyką. Zaproponowano różne sposoby na usprawnienie zarządzania etyką poprzez rozważenie zasad, wartości i kontekstów dotyczących każdej nowe technologii w ramach wielowymiarowego podejścia określanego jako "kompleksowy proceduralizm" (ang. comprehensive proceduralism). Idea ta domaga się angażowania w debatę etyczną różnych aktorów, takich jak użytkownicy technologii, ale i osoby z niej nie korzystające. Aby zrealizować przyjęte cele, uczestnicy projektu EGAIS analizowali na podstawie dokumentacji i wywiadów z szefami projektów, w jaki sposób normy etyczne są budowane i stosowane w projektach technologicznych. Zidentyfikowano istniejące modele zarządzania etyką i zorganizowano kilka warsztatów poświęconych dopracowywaniu koncepcji "kompleksowego proceduralizmu". Następnie przygotowano wytyczne dla polityków i badaczy, pomagające im planować, wdrażać i oceniać zarządzanie etyczne w projektach badawczych. Wytyczne te pozwolą Europejskiej Przestrzeni Badawczej (EPB) wzmocnić swój wymiar etyczny. Pomogą także uwzględnić rzeczywiste potrzeby interesariuszy i na nowo zdefiniować sposób funkcjonowania nauki i technologii w UE. Poprzez włączenie aspektu etycznego do problematyki rozwoju technologicznego, projekt EGAIS nadaje priorytetowe znaczenie interesom społeczeństwa, zapewniając nam większą prywatność i bezpieczeństwo na wiele najbliższych lat.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania