Skip to main content
European Commission logo print header

Non-Food Crops-to-Industry schemes in EU27

Article Category

Article available in the following languages:

Przyszły rozkwit upraw przemysłowych w Europie

Dążąc do wspomagania zrównoważonego rozwoju i zmniejszania uzależnienia od importu, UE promuje uprawę roślin umożliwiających wytwarzanie różnego rodzaju produktów, w tym biopaliw.

Energia icon Energia

Rośliny mają dużą wartość nie tylko jako źródło pożywienia. Uzyskuje się z nich najróżniejsze odnawialne produkty niespożywcze, w tym paliwa, włókna, chemikalia, środki smarne i materiały budowlane. Uprawa takich roślin może pomóc w zmniejszeniu zależności od paliw kopalnych, różnicowaniu rolnictwa, wspomaganiu rynków surowców rolniczych i promowaniu zrównoważonego rozwoju. W tym kontekście finansowany przez UE projekt Crops2industry ("Non-food crops-to-industry schemes in EU27") zajął się analizą możliwości prowadzenia takich upraw na terenie UE w celu odniesienia tych licznych korzyści. Podczas prowadzonych w ramach projektu badań wzrostu upraw uwzględniono podaż, powtarzalność, jakość, wpływ na środowisko, zapotrzebowanie rynku i konkurencyjność cenową. Przeanalizowano szereg odpowiednich gatunków i zidentyfikowano problemy dotyczące kultywacji na dużą skalę, koncentrując się przy tym na gatunkach tradycyjnie uprawianych w Europie. Co istotne, całą koncepcję upraw nieżywnościowych oparto na wykorzystaniu terenów uprawnych, które nie są obecnie używane do uprawy żywności. Koncentrując się w szczególności na olejach, włóknach, żywicach, farmaceutykach i surowcach, zespół projektowy uzyskał informacje od partnerów przemysłowych i dokonał analizy produktów wejściowych, kosztów i produktów końcowych, ułatwiając tym samym ocenę wpływu socjoekonomicznego. Przeprowadzono również symulacje produkcji i wpływu środowiskowego wybranych upraw, obliczając przy tym poziom emisji i ilość węgla organicznego w glebie. Projekt Crops2industry opublikował kilka strategii i artykułów dotyczących niespożywczych zastosowań biomasy roślinnej, aby wspomagać tworzenie programów przemysłowego wykorzystania upraw. Wszystkie wyniki projektu zostały opublikowane w specjalnie utworzonej witrynie internetowej, a dodatkowo zorganizowano trzy warsztaty i szereg działań rozwijania kontaktów, między innymi konferencje i wspólne warsztaty z innymi krajami. W ramach projektu utworzono ponadto mapę przyszłych priorytetów badawczych, uwzględniając między innymi identyfikowanie nowych technologii, zwiększanie plonów, wykorzystywanie postępów w genetyce i stworzenie systemu rankingowego dla upraw nieżywnościowych. Przewiduje się, że ranking będzie bazować na parametrach technicznych, opłacalności i wpływowi na środowisko poprzez wspomaganie programów upraw bioenergetycznych w danym regionie. Badania mogą mieć ogromny wpływ na kilka sektorów gospodarki, niosąc nadzieję na zmniejszenie uzależnienia od importu i dosłownie wzbogacając UE w lokalnie uprawiane produkty, od paliw po farmaceutyki.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania