European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Prediction, Protection & Reduction of OrbiTal Exposure to Collision Threats

Article Category

Article available in the following languages:

Bezpieczniejsze orbitowanie dla satelitów

Na orbicie okołoziemskiej krążą duże ilości śmieci, w tym nieużywane satelity i pozostałości po kolizjach, które stwarzają zagrożenie dla strategicznych systemów kosmicznych. Aby minimalizować zagrożenia, naukowcy opracowują globalne narzędzie oceny narażenia.

Technologie przemysłowe icon Technologie przemysłowe

UE w coraz większym stopniu korzysta ze strategicznych systemów kosmicznych zarówno w zastosowaniach cywilnych, jak i obronnych. Coraz większe ilości śmieci kosmicznych stanowią szczególne zagrożenie dla ważnych i kosztownych przyrządów i struktur. Zmniejszanie narażenia obejmuje minimalizację zarówno ryzyka kolizji, jak i uszkodzeń w przypadku wystąpienia kolizji. Ocena i redukowanie stopnia narażenia wymaga najpierw ilościowej analizy zagrożeń. Aby opracować definicję narażenia i odpowiednie metody obliczania ryzyka, naukowcy zainicjowali finansowany przez UE projekt P2-Rotect ("Prediction, protection & reduction of orbital exposure to collision threats"). Opracowane metody oceny ryzyka posłużą następnie do weryfikacji skuteczności środków zaradczych, umożliwiając porównywanie warunków przed i po ich wprowadzeniu. Do analizy przypadków użyto trzech europejskich misji kosmicznych: Sentinel-1, GALILEO i Meteostat Third Generation (MTG), dotyczących odpowiednio niskiej orbity okołoziemskiej, orbity średniej i orbity geostacjonarnej. Badacze zdefiniowali kilka scenariuszy dotyczących odpadków kosmicznych i dokonali ich analizy za pomocą oprogramowania Master 2009. Wykorzystując symulacje rzadkich zdarzeń i nowe wskaźniki ryzyka kolizji, udało się ulepszyć techniki przewidywania kolizji. W zakresie ograniczania podatności na uszkodzenia przeprowadzono analizę wpływu osłon, ulepszonej struktury ścianek i zmiany rozmieszczenia kluczowych zasobów oraz dokonano klasyfikacji awarii. Naukowcy analizują też skuteczność metod zmniejszania ilości orbitujących śmieci kosmicznych. Ważnym aspektem jest sprowadzanie z orbity niepotrzebnych już satelitów. W pierwszym okresie raportowania naukowcy opracowali wstępną wersję narzędzia PIRAT (Particle Impact Risk and Vulnerability Assessment Tool) do oceny wpływu kolizji z obiektami zbyt drobnymi, by dało się je śledzić. Tworzone jest też narzędzie CORSAIR (Colliding Objects Risk for Spacecrafts: Assessment and Induced Reaction) do przewidywania konieczności manewrowania w celu uniknięcia kolizji z obiektami śledzonymi. Prototypy obu narzędzi zintegrowano z globalnym narzędziem oceny narażenia SAVESPACE (Space Asset Vulnerability to the Effects of Space Population Avoidance and Collision Evaluator). Oczekuje się, że narzędzia i techniki z projektu P2-Rotect będą mieć istotny wpływ na bezpieczeństwo europejskiego sprzętu kosmicznego, z jednej strony redukując ryzyko kolizji ze śmieciami kosmicznymi, a z drugiej minimalizując uszkodzenia, gdy do takiej kolizji dojdzie.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania