European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2024-06-18

Integrated Sustainable Solid Waste Management in Asia

Article Category

Article available in the following languages:

Poprawa zarządzania odpadami stałymi w Azji

Ograniczone zasoby, szybka urbanizacja i rozwój przemysłowy prowadzą często do problemów z odbiorem i składowaniem odpadów stałych. Azjatyccy i europejscy eksperci wykorzystali swoją wiedzę w tych dziedzinach w celu opracowania rozwiązań służących ograniczeniu ryzyk dla zdrowia człowieka i zanieczyszczenia środowiska.

Zmiana klimatu i środowisko icon Zmiana klimatu i środowisko

Azjatyckie kraje rozwijające się potrzebują nowego systemu zarządzania odpadami, który jest efektywny kosztowo, zrównoważony i technologicznie skuteczny. Finansowany ze środków UE projekt Issowama ("Integrated sustainable solid waste management in Asia") zapewnił impuls startowy potrzebny do opracowania takiego systemu przez zainteresowane strony zaangażowane w rozwiązanie tego problemu. Są wśród nich azjatyckie i europejskie organizacje badawcze, uniwersytety, lokalne organizacje zajmujące się przetwarzaniem odpadów oraz władze samorządowe. Projekt służył identyfikacji kwestii środowiskowych, luk w wiedzy technicznej oraz społeczno-ekonomicznych i politycznych barier. Głównym odkryciem był fakt, że ogół społeczeństwa pozostaje w dużym stopniu nieświadomy problemów związanych z niewydolnym zarządzaniem odpadami. Przeszkody w tym zakresie wiążą się z brakiem dostępu do środków edukacyjnych oraz brakiem funduszy potrzebnych do opracowania wyczerpujących strategii. Sieć Issowama zaproponowała kierunki przyszłych badań i lokalnego wdrożenia w celu uzyskania zrównoważonego zarządzania odpadami stałymi w krajach Azji. Strategie te będą musiały zostać dopasowane do potrzeb poszczególnych krajów, aby zapewnić udział wszystkich zainteresowanych stron. Członkowie sieci Issowama ustalili, że integracja technologii i promocja współpracy badawczej stanowi właściwe podejście do rozwiązania problemów takich, jak zniszczenie środowiska, choroby i zanieczyszczenie wody, wynikających z nieodpowiedniego zarządzania odpadami.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania