Skip to main content

Innovative Training & Decision Support for Emergency operations

Article Category

Article available in the folowing languages:

Kompleksowe zarządzanie kryzysowe

Opracowano szkolenia z zakresu reagowania i zarządzania kryzysowego umożliwiające władzom lepsze planowanie i przygotowanie pracowników instytucji i osób odpowiedzialnych za zarządzanie kryzysowe do odpowiedniego reagowania w nagłych wypadkach.

Technologie przemysłowe

Szybkie i skuteczne planowanie awaryjne może ocalić życie wielu osób w przypadku takich katastrof jak pożary, powodzie, wypadki przemysłowe i ataki terrorystyczne. Obszary miejskie i przemysłowe są najbardziej narażone na tego typu zagrożenia ze względu na charakteryzującą je dużą gęstość zaludnienia, dużą ilość terenów zabudowanych i rozwiniętą infrastrukturę. Finansowany ze środków UE projekt "Innovative training & decision support for emergency operations" (INDIGO) czerpał z dorobku wcześniejszych inicjatyw, a jego celem było zrewolucjonizowanie sposobu radzenia sobie z tego typu zagrożeniami. W ramach projektu przeprowadzono szkolenia pracowników organizacji bezpieczeństwa, opracowano odpowiednie plany reagowania w nagłych wypadkach oraz skuteczne procedury zarządzania kryzysowego. Opracowano również innowacyjny system oparty na najnowocześniejszych osiągnięciach w dziedzinie wirtualnej rzeczywistości, symulacji i sztucznej inteligencji, które podniosły gotowość operacyjną i zarządzanie złożonymi sytuacjami kryzysowymi. System ten pozwala tworzyć trójwymiarowe interaktywne wizualizacje miejsca katastrofy wraz z bazą informacji na temat rozwoju sytuacji, a także symulacje wyników działań zaradczych i wnętrz budynków. Ponadto można za jego pomocą sporządzać hipotetyczne scenariusze zdarzeń umożliwiające planowanie, szkolenia i przewidywanie przyszłych zdarzeń oraz bieżące monitorowanie działań operacyjnych. System służy również do analizy przeprowadzonych działań. Co więcej, dzięki możliwości jednoczesnego szkolenia decydentów, osób odpowiedzialnych za zarządzanie kryzysowe, a także pracowników służb ratowniczych INDIGO usprawnia komunikację i wymianę wiedzy pomiędzy różnymi organizacjami. Po przeprowadzeniu szczegółowej analizy potrzeb osób odpowiedzialnych za zarządzanie kryzysowe partnerzy projektu opracowali narzędzie Emergency Symbology Set. Działa ono w połączeniu z mapami dwu- i trójwymiarowymi i służy do usprawniania procesu decyzyjnego na poziomie komunikacji pomiędzy różnymi organizacjami, co ma prowadzić do lepszego zrozumienia i natychmiastowego reagowania w sytuacjach kryzysowych. Członkowie konsorcjum zbadali skuteczność operacyjną i szkoleniową systemu w toku dwóch prób w warunkach rzeczywistych. Podczas Dnia Weterana w Holandii, policja użyła systemu operacyjnego INDIGO do monitorowania i przekazywania informacji pomiędzy mobilnymi i stacjonarnymi centrami kontroli, jednocześnie prowadząc monitoring samego systemu. Francuscy strażacy w mieście La Haye będą testować system pod kątem przydatności operacyjnej i szkoleniowej, a także wykorzystają go do przeprowadzenia szkolenia, w którym wezmą udział pokrewne im formacje międzynarodowe. System INDIGO to niezbędne i zintegrowane narzędzie ułatwiające prowadzenie szkoleń personelu, planowania działań operacyjnych, a także zarządzania kryzysowego oraz współpracy pomiędzy organizacjami i państwami w sytuacjach kryzysowych. Z tego względu będzie on pełnić kluczową rolę w zakresie ochrony i pomocy obywatelom UE w razie nagłych wypadków.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania