Skip to main content

Article Category

Article available in the folowing languages:

Modernizacja uniwersytetów na rzecz podnoszenia poziomu wiedzy w Europie

W związku z realizacją europejskiej wizji gospodarki opartej na wiedzy potrzebne są skuteczniejsze połączenia i synergie pomiędzy Europejskim Obszarem Szkolnictwa Wyższego a Europejską Przestrzenią Badawczą. W ramach finansowanego przez UE projektu zorganizowano konferencję, na której skoncentrowano się na najlepszych sposobach realizacji tego celu.

Gospodarka cyfrowa

W kontekście programu wspierania modernizacji uniwersytetów w ramach hiszpańskiej prezydencji w czerwcu 2010 roku zorganizowano konferencję "Universities 2020" (Uniwersytety 2020). Inicjatywa była wspierana w ramach projektu UNIVERSITY 2020 ("Universities, knowledge and development for the next decade") realizowanego ze środków siódmego programu ramowego (7PR). Wśród celów konferencji można wymienić koncentrację na roli uniwersytetów w strategii Europa 2020, nawiązywanie połączeń pomiędzy Europejską Przestrzenią Badawczą (EPB) a Europejskim Obszarem Szkolnictwa Wyższego (EOSW), a także modernizację programów uczelni wyższych. W ciągu trwającej półtora dnia konferencji zorganizowano pięć rodzajów sesji, w tym warsztaty ukierunkowane na każdy z czterech celów: połączenia pomiędzy EOSW a EPB, szkolenia doktoranckie, rola uniwersytetów w strategii Europa 2020 oraz wkład uniwersytetów w innowacyjność i rozwój społeczno-gospodarczy.W związku z poszczególnymi warsztatami przygotowano dokumenty kontekstowe i koncepcyjne. Stworzono dwie witryny internetowe wspomagające organizację wydarzenia, które odbyło się w kolegium Hospederia Fonseca przy Uniwersytecie w Salamance. Konferencja "Universities 2020" umożliwiła wspomaganie i promowanie skuteczniejszego dialogu pomiędzy decydentami, przedstawicielami świata nauki oraz innymi interesariuszami związanymi z propagowaniem wiedzy. Wywrze to prawdopodobnie pozytywny wpływ na instytucje badawcze, organizacje społeczeństwa obywatelskiego oraz firmy, a także pomoże w budowaniu sprawniej działającej europejskiej przestrzeni wiedzy.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania