Skip to main content

REDD Fast Logging Assessment & Monitoring Environment

Article Category

Article available in the folowing languages:

Zwalczanie wylesiania z przestrzeni kosmicznej

Lasy zwrotnikowe są jednym z najbardziej zróżnicowanych biologicznie siedlisk na naszej planecie, ale są zagrożone z powodu nielegalnego pozyskiwania drewna i działań górniczych. W ramach finansowanej ze środków UE inicjatywy opracowano system wczesnego ostrzegania, który umożliwia szybką identyfikację pierwszych oznak wylesiania — stanowi zatem narzędzie pozwalające na zapewnienie zrównoważonego rozwoju tych wrażliwych ekosystemów.

Zmiana klimatu i środowisko

Celem projektu REDD-FLAME (REDD fast logging assessment and monitoring environment) było opracowanie i przetestowanie systemu monitorowania lasów zwrotnikowych i podzwrotnikowych przy pomocy satelitów do obserwacji Ziemi o bardzo wysokiej rozdzielczości. System może zostać zintegrowany z krajowymi lub regionalnymi centrami monitorowania lasów w celu pozyskiwania danych wejściowych na potrzeby wielkoskalowych ocen emisji dwutlenku węgla w ramach programu ONZ na rzecz redukcji emisji spowodowanych wylesianiem i degradacją lasów (REDD). System stanowi uzupełnienie istniejących systemów o niskiej i średniej rozdzielczości, obejmujących całe kraje lub regiony i monitorujących obszary o wysokim ryzyku wylesiania. Dzięki funkcji wczesnego wykrywania działań związanych z pozyskiwaniem drewna system zapewni środki pozwalające na szybką identyfikację pierwszych oznak wylesiania i będzie stanowić narzędzie do kontroli wykorzystania zasobów i zrównoważonego rozwoju w tych wrażliwych i niezwykle cennych środowiskach. System REDD-FLAME wykorzystuje głównie dane gromadzone za pomocą radaru z syntetyczną aperturą (SAR), ale wdrożono w nim też równoległe rozwiązanie oparte na danych pozyskiwanych za pomocą optycznych technologii teledetekcji. Badacze zidentyfikowali szereg użytkowników, w tym rdzenną ludność, zarządców lasów, organy ścigania, decydentów oraz przedsiębiorstwa zajmujące się pozyskiwaniem drewna i górnictwem, których potrzeby zostaną spełnione dzięki koncepcji usługi, której wdrożenie można odpowiednio dostosować. Dane pozyskiwane za pomocą radaru z syntetyczną aperturą o wysokiej rozdzielczości są wykorzystywane do tworzenia bardzo szczegółowych map zmian w lasach w celu identyfikacji gorących punktów i wykrywania oznak nielegalnej działalności, takich jak obozy i nowe drogi. Powstałe w ten sposób mapy zmian zwiększają wiedzę na temat zaburzeń w lasach, co umożliwia ich zlokalizowanie w terenie, a także zapewniają informacje na temat datowania zmian. Informacje te można zestawić z danymi wywiadowczymi lub poszlakami pozyskanymi we współpracy z lokalnymi partnerami. Naukowcy wdrożyli systemy przedoperacyjne w trzech krajach — Brazylii, Indonezji i Mozambiku — w celu określenia potencjału systemu REDD-FLAME jako części centrum monitorowania lasów. W każdym kraju zorganizowano warsztaty w celu zademonstrowania, w jaki sposób wyniki projektu mogą zapewniać dane decydentom, dostarczać informacje na potrzeby programów monitorowania, przedstawiać dowody wysiłków organów ścigania i pomóc lokalnym społecznościom w ochronie ich ziemi przed nielegalną ingerencją. Projekt REDD-FLAME pomoże zwiększyć zdolności krajów przyjmujących w zakresie zarządzania zasobami leśnymi i zwalczania wylesiania, a tym samym ochrony różnorodności biologicznej i środowiska naturalnego.

Słowa kluczowe

Wylesianie, REDD-FLAME, obserwacja Ziemi, pozyskiwanie drewna, radar z syntetyczną aperturą, mapowanie, pokrycie terenu

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania