Skip to main content
European Commission logo print header

Conservation Genetic Resources for Effective Species Survival

Article Category

Article available in the following languages:

Znaczenie różnorodności genetycznej

Genetyczna bioróżnorodność jest jednym z trzech istotnych elementów różnorodności świata ożywionego, lecz w niewielkim stopniu brana jest ona pod uwagę na poziomie polityki. Finansowanie UE pomaga zmienić tę sytuację, dzięki opracowaniu narzędzi rozpowszechniania dla decydentów oraz osób odpowiedzialnych za ochronę środowiska.

Zmiana klimatu i środowisko icon Zmiana klimatu i środowisko

Podjęto ukierunkowaną inicjatywę, mającą przyczynić się do wzrostu genetycznej różnorodności w zgodzie z dwoma pozostałymi składnikami różnorodności świata ożywionego — gatunkami i ekosystemami. Aby osiągnąć ten cel, zespół projektu CONGRESS skutecznie ułatwił dostęp do obszernej bazy wiedzy naukowej. Głównym osiągnięciem konsorcjum projektu CONGRESS było utworzenie ogólnodostępnego portalu sieciowego z atrakcyjnym i przyjaznym dla użytkownika interfejsem. Na stronie internetowej umieszczono bazę danych genetycznych zagrożonych dziko żyjących gatunków europejskich oraz narzędzie do planowania próbkowania, służące do oceny skuteczności struktur doświadczalnych. Narzędzie decyzyjne pomaga w formułowaniu genetycznego podejścia do problemów związanych z zarządzaniem. Materiały edukacyjne do pobrania obejmują serię ulotek-poradników oraz "Pakiet wiedzy", z opisem problematyki zarządzania. Narzędzie do planowania próbkowania, nazwane narzędziem do optymalizacji planowania próbkowania na potrzeby ochrony i genetyki populacyjnej (Sample Planning Optimisation Tool for Conservation and Population Genetics — SPOTG) już funkcjonuje i zostało opisane w dwóch poczytnych periodykach z dziedziny ekologii. Informacje dotyczące "Narzędzia decyzyjnego" dla użytkowników końcowych obejmują tekst z objaśnieniem oraz przydatne łącza, a także powiązania z istotnymi zagadnieniami dotyczącymi zarządzania. Bazy danych na potrzeby portalu sieciowego obejmują 346 wybranych gatunków. Znajdują się wśród nich najważniejsi przedstawiciele dużych zwierząt mięsożernych oraz ptaki, w tym gatunek Capercaillie (gatunek osłonowy występujący w lasach pierwotnych, na drzewach leśnych i wśród roślin naczyniowych). Przygotowanie bazy danych publikacji było, rzecz jasna, równie poważnym przedsięwzięciem. Do pomiaru skutków projektu CONGRESS służą statystyki dotyczące użytkowników. Od momentu uruchomienia strona internetowa została odwiedzona ponad 6000 razy, a liczba zarejestrowanych użytkowników społecznościowych wzrosła do niemal 170. Narzędzie SPOTG zostało użyte 1650 razy i obejrzano ponad 1000 wyników. Wykorzystywano je podczas zajęć akademickich oraz w prawdziwych scenariuszach badań nad bocianem czarnym oraz dużymi kotami. Pomimo jego złożoności, 1300 użytkowników pomyślnie ukończyło procedurę korzystania z "Narzędzia decyzyjnego", by sformułować podejścia genetyczne do problematyki zarządzania różnorodnością. Niedawno zespół projektu CONGRESS został poproszony o zademonstrowanie strony internetowej zainteresowanym ekologom z Afryki Południowej, gdzie podjęte zostaną podobne inicjatywy. Wyniki projektu CONGRESS, a w szczególności narzędzie SPOTG, mają szansę odegrać ogromną rolę w planowaniu ochrony bioróżnorodności. Co więcej, zastosowanie badań genetycznych wraz z możliwościami statystycznymi pozwoli uniknąć kosztów zbędnych badań.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania