Skip to main content

PREPARED “ENABLING CHANGE”

Article Category

Article available in the folowing languages:

Dostawcy wody przygotowani na zagrożenia związane ze zmianą klimatu

Europejski sektor wody musi przygotować się na ewentualne skutki zmian klimatu. Do takich skutków zaliczają się powodzie, susze, zmiany temperatury oraz wzrost liczby ekstremalnych zjawisk pogodowych.

Zmiana klimatu i środowisko

W ramach finansowanego przez UE projektu PREPARED (Prepared "enabling change") przyjrzano się problemom i decyzjom, przed którymi, w związku ze zmieniającym się klimatem, mogą stanąć miejscy dostawcy wody. Różne narzędzia i rozwiązania opracowane w projekcie zostały zaprezentowane w 14 uczestniczących miastach. Badacze, uniwersytety i dostawcy technologii wspólnie z przedstawicielami przemysłu oraz europejskimi zakładami usług komunalnych pracowali nad stworzeniem zaawansowanej strategii rozwiązywania problemów związanych z zaopatrzeniem w wodę oraz jej oczyszczaniem (w tym wody burzowej). Do strategii zaliczał się rozwój i demonstracja narzędzi i systemów wspomagających podejmowanie decyzji w rzeczywistych sytuacjach, w celu wsparcia dostawców wody w przygotowaniach do niepewnej przyszłości. Powiązano też badania z rozwojem i programami inwestycyjnymi dla tej branży. Aby wesprzeć ważne dla podejmowania decyzji zarządzanie ryzykiem, opracowano narzędzie, które pozwala użytkownikom na wybór symulacji przyszłych scenariuszy. Takie podejście partycypacyjne umożliwiło zmianę w lokalnym i krajowym procesie decyzyjnym, na co pozytywny wpływ miały na poziomie lokalnym zakłady usług komunalnych. Konsorcjum usprawniło też obecne metody monitorowania dzięki lepszemu wykorzystaniu i projektowaniu czujników w systemach wodociągowych i modeli komputerowych. W ramach projektu PREPARED utworzono forum pozwalające miastom i zakładom usług komunalnych na wymianę wiedzy i doświadczeń odnośnie do działań demonstracyjnych i innych badań na szczeblu krajowym. Celem długofalowym było utworzenie dynamicznej sieci łączącej miasta z ich zakładami usług komunalnych, która będzie kontynuować pracę po ukończeniu projektu. Konsorcjum opracowało szereg zweryfikowanych środków mających zaradzić problemom niedoborów i złej jakości wody powodowanym przez rosnące temperatury oraz trudnościom z zapanowaniem nad ogromnymi ilościami wody po coraz częstszych obfitych opadach deszczu. Dodatkowo w ramach projektu PREPARED zbadano rozwiązania alternatywne, takie jak magazynowanie i wykorzystywanie "szarej wody" i wody deszczowej. Partnerzy projektu opracowali plan bezpieczeństwa cyklu hydrologicznego (WCSP). Opierając się na całościowym podejściu do miejskiego cyklu wodnego, narzędzie to identyfikuje i nadaje priorytet czynnikom ryzyka związanym ze zmianami klimatu w skali całego cyklu hydrologicznego. Plan WCSP wspierała również baza danych o zagrożeniach cyklu hydrologicznego i niebezpieczeństwach związanych ze zmianą klimatu w ujęciu krótko-, średnio- i długoterminowym. Wyniki projektu zostały wykorzystane jako dane wyjściowe w programach planowania, inwestycji oraz renowacji uczestniczących miast w ujęciu krótko- i długoterminowym. Wnioski z realizacji projektu i napotkanie trudności zostały przekazane odpowiednim graczom w europejskim sektorze wodnym. Projekt zaowocował bardziej odpornymi i elastycznymi w konfrontacji ze zmianami klimatu systemami oczyszczania i zaopatrzenia w wodę.

Słowa kluczowe

Zakłady wodociągowe, zmiana klimatu, zaopatrzenie w wodę, kanalizacja, zarządzanie ryzykiem

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania