Skip to main content

Processing Russian and European EARTH observations for earthQUAKE precursors Studies

Article Category

Article available in the folowing languages:

Rosja i Europa łączą siły na rzecz sprawniejszego prognozowania trzęsień ziemi

Europejsko-rosyjskie konsorcjum opracowało niezawodny i skuteczny system prognozowania trzęsień ziemi. Połączenie dopracowanej analizy danych pochodzących z ciągłych obserwacji ziemi i parametrów może zaowocować trafnymi prognozami trzęsień ziemi, a także drastycznym obniżeniem częstotliwości fałszywych alarmów.

Zmiana klimatu i środowisko

Zespół finansowanego przez UE projektu PRE-EARTHQUAKES ("Processing Russian and European Earth observations for earthquake precursors studies") przeanalizował obserwacje z ponad 20 systemów satelitarnych i około 100 stacji naziemnych. Do dużych systemów satelitarnych zaliczają się te należące do Europejskie Agencji Kosmicznej (ESA), Rosyjskiej Agencji Kosmicznej (ROSKOSMOS) oraz Narodowej Agencji Aeronautyki i Przestrzeni Kosmicznej(NASA) Stanów Zjednoczonych. Naukowcy zgromadzili olbrzymią ilość danych, będących podstawą do opracowania nowego systemu, opartego głównie na anormalnych zmianach parametrów powierzchniowych i atmosferycznych aż do poziomu jonosfery, które ukazują nieuchronnie zbliżające się trzęsienie ziemi. System opracowano poprzez integrację i ocenę włączenia wybranych wydarzeń z przeszłości, po których nastąpiła integracja w czasie rzeczywistym i faza monitorowania ukierunkowana na testowanie wydajności systemu przedoperacyjnego. Nowy system oparto najlepszych danych i metodach z pierwszej fazy. Zaledwie po dwóch latach działania projekt PRE-EARTHQUAKES może poszczycić się wynikami, które znacznie przekraczają wstępne oczekiwania. Łącznie dokonano 6165 pomiarów, zrealizowano ponad 2000 różnych kombinacji niezależnych obserwacji a ponad połowę algorytmów stosowanych już wcześniej ulepszono. Aby usprawnić wzrost konsorcjum i potencjalną kontynuację jego działań po zakończeniu projektu, naukowcy przyjęli międzynarodowe standardy wymiany danych oraz politykę w sprawie nie ujawniania informacji. Powstał także geoportal PRE-EARTHQUAKES (PEG), będący narzędziem otwartego dostępu do integracji i wizualizacji. Jednym z głównych rezultatów osiągniętych poprzez współpracę z użytkownikami końcowymi było zademonstrowanie użycia systemu w kontekście przedoperacyjnym. Zespół projektu odkrył podczas ostatniego kryzysu sejsmicznego we Włoszech, że decydentom potrzebny jest system, które zintegruje wszelkie dostępne i istotne dane, co pozwoli na dynamiczną ocenę ryzyka sejsmicznego (DASR). Może on następnie posłużyć do dostosowania działań prewencyjnych realizowanych przez władze lokalne. Projekt PRE-EARTHQUAKES jest pierwszą tego rodzaju inicjatywą, która łączy międzynarodowych badaczy w badaniu faz przedwstępnych trzęsień ziemi. Stronę internetową projektu odwiedzają zainteresowane strony z ponad 100 krajów. Warsztaty, informacje prasowe, konferencje, wywiady telewizyjne i 18 prac naukowych stanowią uzupełnienie szeroko zakrojonej uwagi medialnej poświęconej tak ważnej tematyce społecznej i ekonomicznej.

Słowa kluczowe

Prognozowanie trzęsień ziemi, satelitarny, obserwacje naziemne, ciągłość danych, ryzyko sejsmiczne

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania