Skip to main content
European Commission logo print header

Synergies in Multi-scale Inter-Linkages of Eco-social systems

Article Category

Article available in the following languages:

Nowa analiza zrównoważonego rozwoju

W oparciu o wcześniejsze inicjatywy na rzecz pomiaru i analizowania zrównoważonego rozwoju powstał nowy projekt, który dodatkowo rozszerzy to ważne zagadnienie.

Gospodarka cyfrowa icon Gospodarka cyfrowa

Jedną z najistotniejszych wizji UE jest ukształtowanie znacznie bardziej zrównoważonego społeczeństwa, w oparciu o inteligentny rozwój i wskaźniki zrównoważoności pozwalające mierzyć postępy. Choć wcześniejsze projekty UE przyniosły skuteczne narzędzia do badania zrównoważoności i dalszego jej wdrażania, wciąż potrzebne są działania w tym zakresie. Celem finansowanego ze środków UE projektu SMILE ("Synergies in multiscale interlinkages of ecosocial systems") było udoskonalenie istniejących narzędzi, by możliwe było analizowanie innych wymiarów zrównoważoności i wspieranie jej dalszego wdrażania. Zespół przyjrzał się w szczególności wzajemnym powiązaniom między różnymi aspektami i założeniami ekonomicznymi, społecznymi i środowiskowymi. Zestawił je z procesem formułowania zasad polityki, wspieranym wkładem różnych zainteresowanych stron na rzecz osiągnięcia postępów w zakresie badań związanych ze zrównoważonością. W ramach projektu zbadano także wymiany i synergie między różnymi założeniami związanymi ze zrównoważonym rozwojem, w oparciu o akceptowalne wskaźniki zrównoważoności. Najważniejszym osiągnięciem projektu SMILE było opracowanie zestawu narzędzi na rzecz dalszej realizacji jego założeń. Partnerzy projektu przeprowadzili badania przypadków, by móc ocenić jego wykonalność w różnych kontekstach społeczno-ekonomicznych, środowiskowych i kulturalnych. Owe badania przypadków przeprowadzono w Hiszpanii, we Włoszech, w Rumunii, Finlandii i Zjednoczonym Królestwie, jak również w Laosie, by móc lepiej zrozumieć różne zagadnienia związane ze zrównoważonością (np. leśnictwo, rolnictwo, hodowla). Zestaw narzędzi, opracowany na bazie tak odkrywczych badań przypadku, zdolny jest do szybkiego generowania informacji o tendencjach do braku zrównoważoności. Jednocześnie, zespół projektu opracował zalecenia w sprawie polityki, by poprawić warunki zrównoważoności na różną skalę geograficzną. Zidentyfikowano także czynniki decydujące o skutecznym propagowaniu zaangażowania zainteresowanych stron, włączając agencje rządowe, organizacje przemysłowe i grupy obywateli. Podsumowując, zestaw SMILE wyszczególnia trzy najważniejsze podejścia w analizowaniu zrównoważoności. Dane i wyniki uzyskane w ramach projektu SMILE mogą opierać się na wcześniejszych projektach i przyszłych inicjatywach, sprzyjając badaniom w zakresie zrównoważoności, przyglądając się bliżej temu zagadnieniu i kształtując lepsze polityki w tej dziedzinie. Powinno to znacząco pobudzić zrównoważony rozwój.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania