Skip to main content

Textile Excellence in EU-MED Partners

Article Category

Article available in the folowing languages:

Współpraca w dziedzinie tekstyliów

Kraje UE nawiązały współpracę z krajami śródziemnomorskimi w celu produkowania lepszych wyrobów włókienniczych.

Technologie przemysłowe

Współpraca między Europą a krajami partnerskimi regionu Morza Śródziemnego ma długą historię. Wspólne inicjatywy są korzystne dla obu stron, gdyż nie ma konieczności sprowadzania materiałów z dalszych stron świata. Finansowany ze środków UE projekt TEMP ("Textile excellence in EU-MED partners") zajął się umacnianiem tych powiązań. Prowadzony od końca 2010 r. do końca 2012 r. projekt TEMP połączył sześciu uczestników zajmujących się budowaniem potencjału. Jego celem było rozwijanie współpracy między Portugalią, Tunezją i Włochami oraz wzmocnienie kompetencji technicznych tych krajów w dziedzinie technologii włókienniczych. Ze względu na koordynacyjny charakter projektu uczestnicy skoncentrowali się na korzyściach z tworzenia powiązań, a nie na konkretnych technologiach, które można by opatentować. Powołano do życia ambitny program mobilności usprawniający wymianę badaczy i personelu technicznego między ośrodkami europejskimi i tunezyjskimi. W ramach projektu zdefiniowano priorytety badawcze i mapę rozwoju innowacji dopasowaną do potrzeb regionu w zakresie tekstyliów. Opracowane plany dotyczyły przede wszystkim zintegrowanej współpracy. Ich realizacja umożliwiła wymianę wiedzy środowiskowej i najlepszych praktyk w dziedzinie energii. Powinno to mieć wpływ na postępy przedsiębiorstw z krajów śródziemnomorskich w dążeniu do europejskich standardów zrównoważonej produkcji. Ważnym wynikiem było porozumienie dotyczące przyszłego udostępnienia jednemu partnerowi wspólnej oferty usługowej przez różne europejskie ośrodki badawcze zaangażowane w projekt. Program upowszechniania wyników projektu TEMP objął wydarzenia lokalne i międzynarodowe oraz publikacje, ulotki i plakaty. Projekt opracował dwie witryny internetowe: oficjalną witrynę projektu oraz drugą witrynę do wspomagania współpracy. Udało się usprawnić współpracę i koordynację między partnerami projektu, co pozwoliło osiągnąć założony cel projektu, jakim było rozwijanie potencjału technicznego w przemyśle włókienniczym regionu. Powinno to zwiększyć konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw w tej branży i umocnić współpracę z firmami europejskimi.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania