Skip to main content

HighNoon: adaptation to changing water resources availability in northern India with Himalayan glacier retreat and changing monsoon pattern

Article Category

Article available in the folowing languages:

Jak zmiana klimatu wpłynie na Wieżę Ciśnień Azji?

System hydrologiczny Indii Północnych opiera się na dwóch podstawowych zjawiskach: monsunowych opadach atmosferycznych w lecie oraz gromadzeniu się i topnieniu pokrywy śnieżnej i lodowej w Himalajach. Międzynarodowa grupa naukowców zbadała potencjalny wpływ zmiany klimatu na te zjawiska, a w konsekwencji również na zasoby wodne w tym regionie.

Zmiana klimatu i środowisko

Projekt HIGHNOON finansowany w ramach siódmego programu ramowego UE oparty był na współpracy europejskich, indyjskich i japońskich organizacji badawczych oraz uniwersytetów. Podstawowym obszarem zainteresowania zespołu była ocena wpływu cofania się lodowców i możliwych zmian w występowaniu indyjskich monsunów letnich na przestrzenną i czasową dystrybucję zasobów wodnych w Indiach Północnych. W ramach projektu HIGHNOON zastosowano transdyscyplinarne podejście badawcze w odniesieniu do przystosowania się do zmiany klimatu. Zespół połączył wiedzę zainteresowanych stron z zakresu zmiany klimatu oraz jego zmienności, z naukową wiedzą uzyskaną dzięki udoskonalonym technikom modelowania klimatu regionalnego i opracowywania scenariusza społeczno-gospodarczego. Działania zainteresowanych stron realizowane w ramach projektu (od indywidualnych działań na poziomie gospodarstw po działania podejmowane przez rządy krajowe) doprowadziły do opracowania rekomendacji dotyczących strategii, wspierających ideę przystosowania się do ekstremalnych zdarzeń hydrologicznych w oparciu o proces uczestnictwa. Uzyskane dane wskazują na stopniowe i szeroko zakrojone ocieplenie obejmujące obszar Indii Północnych, przy średnim wzroście temperatury o 2 stopnie Celsjusza do 2050 roku i 4 stopnie Celsjusza do 2100 roku. W oparciu o modele klimatu regionalnego (RCM) ustalono, że wzrosty temperatury będą bardziej zauważalne w obszarach górskich. Inne wyniki badań wskazują na nieistotny wzrost całkowitych rocznych opadów atmosferycznych do 2050 roku. Innowacyjne modelowanie występowania lodowców na dużą skalę przeprowadzone z wykorzystaniem modeli klimatu regionalnego (RCM) potwierdziło zakładane kurczenie się lodowców w przypadku większości górskich łańcuchów Himalajów, tak zwanej Wieży Ciśnień Azji. Ustalono również, że wyższe temperatury i mniejsza liczba dni deszczowych prawdopodobnie spowodują nasilenie się występowania zjawisk suszy do 2050 roku. W regionach położonych w górnych biegach rzek, gdzie zmiana klimatu prawdopodobnie zwiększy ryzyko wystąpienia powodzi, środki przystosowawcze mające na celu zapobieżenie zniszczeniom powodowanym przez powodzie uznano za bardzo ważne. W regionach położonych poniżej, w środkowym i dolnym dorzeczu Gangesu, zainteresowane strony zakładają wystąpienie suszy i obniżenie poziomu wody. Takie dane skłoniły zainteresowane strony do określenia priorytetów środków podejmowanych w celu utrzymania poziomów wód gruntowych oraz poprawy skuteczności gromadzenia i wykorzystania wody. Wyniki projektu HIGHNOON przekazano zarówno europejskim, jak i indyjskim decydentom oraz opublikowano obszerne podsumowanie polityki projektu. Wyniki dostępne na stronie internetowej projektu zostały również przedstawione społeczności naukowej za pośrednictwem publikacji branżowych i konferencji.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania