Skip to main content
pdf-header

DEferiprone Evaluation in Paediatrics

Article Category

Article available in the following languages:

Ocena leków przeciwko talasemii u dzieci

Pomimo poradnictwa genetycznego wciąż dość duża liczba dzieci cierpi na beta-talasemię i inne wrodzone hemoglobinopatie. Europejscy naukowcy połączyli siły, aby przetestować najlepszy chelatujący żelazo lek przeznaczony do stosowania w pediatrii.

Zdrowie Zdrowie

Beta-talasemia to jedna z najpoważniejszych odmian przewlekłej wrodzonej anemii, powodowana przez genetycznie uwarunkowane zaburzenia produkcji hemoglobiny. Obecnie terapia oparta na transfuzji musi zostać połączona z chelatacją żelaza, aby usunąć nadmierne gromadzenie się żelaza spowodowane częstymi transfuzjami i zapobiec potencjalnie śmiertelnej dysfunkcji wielu organów. Pacjenci z anemią sierpowatą i cierpiący na inne hemoglobinopatie wymagają transfuzji krwi i chelatacji żelaza przez całe życie. Środki służące do chelatacji żelaza zatwierdzone do użytku klinicznego to deferoksamina (DFO), deferazyroks (DFX) i deferypron (DFP). Pomimo swojej skuteczności DFO cechuje się słabą zgodnością, szczególnie w przypadku pacjentów pediatrycznych, z powodu konieczności podania podskórnego i toksycznych skutków ubocznych. Leki podawane doustnie, takie jak DFP i DFX, są więc bardziej popularne z powodu większej zgodności i lepszej jakości życia chorych. Jednak dostępność klinicznych danych dotyczących wpływu DFP i DFX na dzieci jest ograniczona. Według Komisji Pediatrycznej Europejskiej Agencji Leków (EMA) pilnie potrzebne są dane dotyczące stosowania i skuteczności deferypronu. W tym kontekście, celem projektu DEEP (Deferiprone evaluation in paediatrics), finansowanego ze środków UE, było połączenie dostępnych informacji dotyczących stosowania deferypronu w pediatrii, zgromadzonych w 3 badaniach klinicznych na dzieciach z grup wiekowych od 1 miesiąca do 18 lat. Konsorcjum z powodzeniem uzyskało zatwierdzenie planu badań pediatrycznych i opracowało nową płynną postać leku do stosowania u dzieci. Smak leku opracowanego przez wchodzącą w skład konsorcjum firmę farmaceutyczną przystosowano specjalnie z myślą o dzieciach. Przetestowano go na pacjentach pediatrycznych w wieloośrodkowym badaniu farmakokinetycznym z udziałem 7 centrów klinicznych w Europie oraz w badaniu porównawczym skuteczności i bezpieczeństwa, które objęło 23 centra kliniczne w Europie i Ameryce Północnej. Dodatkowe obserwacyjne badanie kliniczne miało z kolei na celu ocenę długoterminowego bezpieczeństwa deferypronu. Prace przeprowadzone przez konsorcjum DEEP dostarczyło wiedzy na temat skuteczności i bezpieczeństwa stosowania deferypronu u dzieci z dziedzicznymi hemoglobinopatiami. Wyniki badań farmakokinetycznych przyniosły dowody naukowe potwierdzające, że dawka deferypronu stosowana u osób dorosłych może zapewnić wystarczającą ekspozycję, by uzyskać odpowiednią skuteczność u małych dzieci. Co ważne, nowy lek powinien też cechować się większą zgodnością i przyczynić do poprawy stanu zdrowia pacjentów.

Słowa kluczowe

Beta-talasemia, pediatryczne, deferoksamina, deferypron, DEEP, farmakokinetyka

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania