Skip to main content

South East European Research Area for eInfrastructures

Article Category

Article available in the folowing languages:

Współpraca na poziomie politycznym między właścicielami krajowych programów infrastruktury elektronicznej

Infrastruktury elektroniczne, w tym sieci komputerowe i rozproszone systemy obliczeniowe, są dla badaczy europejskich kluczowymi zasobami. Jeden z projektów wspieranych przez UE przyczynił się do budowania wsparcia politycznego w tym obszarze dla Europejskiej Przestrzeni Badawczej (EPB).

Gospodarka cyfrowa

Coraz ważniejsze stają się systemy obliczeń rozproszonych, wykorzystujące moc obliczeniową wielu komputerów w dużych sieciach do wykonywania zasobochłonnych zadań przybliżających osiąganie wspólnych celów. Istnieje szereg infrastruktur elektronicznych umożliwiających badaczom europejskim dzielenie się mocą obliczeniową i zasobami. Jedną z nich jest sieć GÉANT, łącząca ponad 50 mln użytkowników z 10 000 instytucji w całej Europie i działająca z prędkościami sięgającymi 500 Gb/s. Od strony obliczeniowej dostępne są między innymi sieci PRACE i EGI, wspomagające badaczy potrzebujących mocy obliczeniowej. Choć GÉANT i inne infrastruktury elektroniczne obejmują swoim zakresem znaczną część UE, istnieją różnice w dostępie różnych regionów Europy do nich. Wykorzystując dofinansowanie UE, projekt SEERA-EI ("Southeast European Research Area for e-infrastructures") zajął się pełniejszą integracją Europy południowo-wschodniej ze składnikiem infrastruktury elektronicznej EPB, z naciskiem na poziom polityczny. Projekt połączył kierowników programów krajowych, aby pomóc im w przygotowaniu ram do stworzenia wspólnej platformy regionalnej i programu działań. W tym celu uczestnicy projektu SEERA-EI zajęli się gromadzeniem i udostępnianiem informacji o trwających programach oraz przeprowadzili analizę bieżącego stanu rzeczy. Dodatkowo opracowano zestawy dobrych praktyk, przewodnik po polityce oraz wytyczne dla krajowych programów infrastruktury elektronicznej i współpracy regionalnej. Uczestnicy projektu utworzyli witrynę internetową i elektroniczną platformę wymiany informacji między 19 zaangażowanymi partnerami. W okresie aktywności projektu SEERA-EI podpisano cztery porozumienia w wielu dziedzinach, w tym rozwoju sieci i infrastruktury elektronicznej, współużytkowania zasobów i współpracy sieciowej. Projekt SEERA-EI pomógł w pogłębieniu współpracy regionalnej w zakresie infrastruktury elektronicznej oraz lepszym zintegrowaniu Europy południowo-wschodniej z EPB w tej dziedzinie.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania