Skip to main content

Content and Ontology based Search and Retrieval of Medical Images

Article Category

Article available in the folowing languages:

Usprawnianie diagnozowania chorób zwyrodnieniowych układu nerwowego

Skuteczna diagnostyka chorób zwyrodnieniowych układu nerwowego wymaga połączenia wyników badań z użyciem neuroobrazowania z ocenami genetycznymi i poznawczymi. Prototypowy system umożliwia integrowanie treści i kontekstu, by zapewnić potężne narzędzie wyszukiwania dla specjalistów medycznych zajmujących się tymi zagadnieniami.

Zdrowie

Nasza wiedza o najbardziej skomplikowanym organie ludzkiego ciała — mózgu — znacznie się pogłębiła. Dzisiaj dobrze już rozumiemy sposób funkcjonowania pojedynczych neuronów, ale sposób, w jaki miliardy neuronów łączą się i współpracują ze sobą pozostaje w dużej części tajemnicą. Wczesne wykrywanie i diagnozowanie chorób zwyrodnieniowych układu nerwowego, takich jak choroba Alzheimera i stwardnienie rozsiane, wymaga połączenia badań z użyciem neuroobrazowania, ocen kognitywnych i behawioralnych oraz badań laboratoryjnych i genetycznych. Dzięki finansowaniu przez UE zespół projektu COSERMI ("Content and ontology based search and retrieval of medical images") mógł podjąć działania, mające umożliwić takie diagnozowanie, dzięki integrowaniu informacji treściowych i kontekstowych na potrzeby wyszukiwania i pobierania cyfrowych obrazów medycznych. Ściślej mówiąc, zespół projektu pracował nad udostępnieniem informacji treściowych i kontekstowych do celów opisu i indeksowania obrazów medycznych. Obejmowało to takie dane, jak kolor, tekstura, kształt, informacje demograficzne i wyniki badań klinicznych, a także wiedza anatomiczna oraz informacje o chorobach zakodowane w danych ontologicznych. System COSERMI, zaopatrzony w przyjazny dla użytkownika interfejs graficzny, wykorzystuje zintegrowane informacje do wyszukiwania i pozyskiwania danych z różnych baz danych. Prototypowy system wyszukiwania, znacznie poszerzający możliwości konwencjonalnych systemów indeksowania słów kluczowych, ma zdolność wyszukiwania i pozyskiwania istotnych obrazów dotyczących demencji, choroby Alzheimera, a także choroby Parkinsona. System COSERMI można wykorzystywać nie tylko do celów diagnostycznych, ale także edukacyjnych i szkoleniowych. Kolejne możliwe zastosowania obejmują udostępnienie ekspertom z dziedziny neurologii i radiologii możliwości identyfikacji nieznanych wcześniej związków pomiędzy chorobami mózgu, a także wykorzystanie systemu jako narzędzia szkoleniowego dla lekarzy.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania