Skip to main content

Sustainability and performance assessment and benchmarking of buildings - SuPerBuildings

Article Category

Article available in the folowing languages:

Budynki o wysokiej wytrzymałości

Nadszedł czas, by ustandaryzować metody oceny budynków pod względem ich zrównoważoności. Duże europejskie konsorcjum utorowało drogę ku stworzeniu zestawu wskaźników i metod analizy porównawczej.

Technologie przemysłowe

Zrównoważony rozwój to jedno z kluczowych zagadnień naszego wieku. Państwa, firmy i sami obywatele coraz lepiej to rozumieją i troszczą się o ochronę zasobów naturalnych oraz planety i jej środowiska. Poprawa zrównoważoności budynków to doskonały sposób, by ograniczyć problemy dotyczące na przykład zużycia wody i energii czy też odpadów materiałowych. Duże europejskie konsorcjum finansowanego przez UE projektu SUPERBUILDINGS ("Sustainability and performance assessment and benchmarking of buildings - Superbuildings") położyło podwaliny pod opracowanie ustandaryzowanego systemu oceny zrównoważonych budynków. Naukowcy koncentrowali się na opracowaniu metod oceny i wskaźników środowiskowych, społecznych i gospodarczych w ramach Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego (CEN) i Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej (ISO). Prace dotyczyły też potencjalnych wskaźników, dla których brak jest informacji oceny, a które dotyczą kwestii metodologicznych oraz takich, które aktualnie w ogóle nie istnieją. Wybrano 13 wskaźników, w tym dotyczących zużycia wody i energii nieodnawialnej, użytkowania gruntów, potencjału w zakresie globalnego ocieplenia, tworzenia odpadów, zanieczyszczenia wody oraz jakości powietrza wewnątrz budynków. Określono, że lokalna wiedza na temat typowych wartości i wskaźników zrównoważoności jest już zadowalająca, jeśli chodzi o architektów, projektantów, planistów i urzędy budowlane. Z drugiej strony zagadnienie to w minimalnym stopniu interesuje bankierów, firmy ubezpieczeniowe i przedstawicieli społeczności. Naukowcy badali możliwość efektywnego wykorzystania wskaźników zrównoważoności w całym procesie budowlanym, od informowania klientów i planowania zrównoważonych budynków po projektowanie, realizację i użytkowanie/konserwację. Zespół przygotował także zalecenia dotyczące technicznej i semantycznej integracji wskaźników z modelowaniem informacji o budynku (BIM). BIM to stosunkowo nowa platforma modelowania, umożliwiająca specjalistom cyfrowe analizowanie projektu przed rozpoczęciem budowy. Badacze doszli do wniosku, że wskaźniki zrównoważonego budownictwa są już wystarczająco rozwinięte, by można je było zastosować na wszystkich etapach cyklu życiowego. Przystąpili zatem do prac nad zaleceniami dotyczącymi wdrażania systemu. W ramach projektu SUPERBUILDINGS badano możliwość normalizacji wskaźników zrównoważoności budynków, aby móc porównywać osiągi obiektów na wszystkich etapach procesu budowlanego. Naukowcy stwierdzili, że opracowane koncepcje są gotowe do wdrożenia. Dalsze rozwinięcie i szerokie zastosowanie zasad i zaleceń dotyczących oceny zrównoważoności przygotowanych w ramach projektu SUPERBUILDINGS pomoże zwiększyć zrównoważenie sektora budowlanego.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania