Skip to main content

Socially inclusive health care financing in West Africa and India
Short title: Financing health care for inclusion

Article Category

Article available in the folowing languages:

Integracja społeczna sposobem na zwiększanie dostępu do opieki zdrowotnej

Choć reformy finansowania opieki zdrowotnej w krajach o niskich i średnich dochodach przyniosły efekt w postaci większego dostępu do opieki zdrowotnej, to nierzadko osoby ubogie oraz pracownicy szarej strefy nadal pozostają wykluczeni.

Zdrowie

Zakładając, że zniesienie barier finansowych nie musi gwarantować równego dostępu do opieki, projekt HEALTH INC. (Socially inclusive health care financing in West Africa and India short title: Financing health care for inclusion) badał, jakie rozwiązania mogłyby zwiększyć dostęp do opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych. Naukowcy badali, na ile różne metody finansowania mogą pomóc przezwyciężyć wykluczenie społeczne i poprawić integrację społeczną poprzez umacnianie dotąd marginalizowanych grup społecznych. Dokonano dokładnego przeglądu literatury na temat ochrony zdrowia publicznego (SHP) oraz dokumentów rządowych i publikacji naukowych. Naukowcy przeprowadzili rozmowy ze stronami zainteresowanymi, aby pozyskać informacje na temat mechanizmów finansowania zdrowia i społecznego wykluczenia dla czterech ośrodków badawczych. Podjęto starania na rzecz budowy sieci badawczej i potencjału poprzez spotkania i sesje szkoleniowe. Zespół opracował społeczne, polityczne, ekonomiczne i kulturowe (SPEC) ramy konceptualne oraz narzędzie metodologiczne SPEC-by-step w oparciu o te cztery aspekty wykluczenia społecznego. Stosując wiele różnych metod badawczych, zespół badał podobne zagadnienia w Ganie, Indiach (stan Karnataka i Maharashtra) i Senegalu. Przyglądano się w szczególności krajowemu programowi ubezpieczenia zdrowotnego w Ganie (National Health Insurance Scheme (NHIS)), indyjskiemu krajowemu programowi ubezpieczeń zdrowotnych dla rodzin żyjących poniżej progu ubóstwa (RashtriyaSwasthyaBimaYojana (RSBY)) oraz senegalskiemu programowi wykluczenia osób powyżej 60 roku życia (Plan Sesame). Wnioski pokazały, że świadomość istnienia programu RSBY i Plan Sesame jest słaba, a wskaźniki uczestnictwa we wszystkich trzech programach są niskie. Ponadto ze wszystkich trzech programów SHP korzystały głównie osoby społecznie, politycznie, ekonomicznie i/lub kulturowo uprzywilejowane, choć pierwotna intencja była taka, aby objąć nimi osoby ubogie i pokrzywdzone. Rozpoznano kilka mechanizmów wykluczania jako główne przyczyny nierówności w dostępie i korzystaniu z SHP. Co istotne, osoby społecznie wykluczone same wskazywały na to, że programy SHP nie służą ludziom takim jak oni. Wyniki badania podkreślają potrzebę podjęcia konkretnych reform programów SHP, aby stały się one bardziej integrujące społecznie. Stąd też w ramach projektu HEALTH INC. powstał zbiór zaleceń dla wszystkich trzech badanych programów. Wnioski z projektu przyczyniły się do rozpoczęcia międzynarodowej debaty i budowy bazy wiedzy na temat finansowania opieki zdrowotnej w krajach o niskim i średnim dochodzie. Wzbogaciły również badania nad systemami opieki zdrowotnej w tych krajach, wspierając badania nad wykluczeniem społecznym i rozwojem narzędzi do tworzenia polityk w celu poprawy integracji społecznej. Wszystkie te starania powinny w ostatecznym rozrachunku poprawić dostęp do opieki zdrowotnej w krajach o niskim i średnim dochodzie.

Słowa kluczowe

Opieka zdrowotna, integracja społeczna, finansowanie zdrowia, wykluczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania