Skip to main content

Global Strategic Alliances for the Coordination of Research on the Major Infectious Diseases of Animals and Zoonoses

Article Category

Article available in the folowing languages:

Międzynarodowy sojusz na rzecz ochrony zdrowia ludzi i zwierząt

Ze względu na rosnącą globalną współzależność gospodarczą choroby zwierzęce mogą powodować poważne szkody społeczne, gospodarcze i środowiskowe, a w przypadku chorób odzwierzęcych, zagrażać zdrowiu ludzkiemu. Środki unijne pomogły w stworzeniu globalnego strategicznego sojuszu na rzecz poprawy koordynacji badań nad tymi chorobami.

Zmiana klimatu i środowisko

Projekt STAR-IDAZ (Global strategic alliances for the coordination of research on the major infectious diseases of animals and zoonoses) zoptymalizował prace badawcze dotyczące zwierzęcych chorób zakaźnych, aby przyspieszyć tworzenie lepszych technik zwalczania chorób. W projekcie udział wzięło ponad 70 podmiotów, w tym przedstawiciele przemysłu, rady badawcze, organy finansujące i odpowiednie ministerstwa. Celem inicjatywy było umocnienie współpracy i zminimalizowanie powielania globalnych działań badawczych poprzez maksymalizację skutecznego wykorzystania fachowej wiedzy i zasobów. Pod patronatem projektu STAR-IDAZ utworzono regionalne sieci dla obu Ameryk, Azji i Australazji oraz Afryki i Bliskiego Wschodu. Sieci te stały się uzupełnieniem istniejących europejskich sieci regionalnych działających jako Wspólna Grupa Robocza ds. Europejskich Badań nad Zdrowiem i Dobrostanem Zwierząt (CWG) pod auspicjami Stałego Komitetu ds. Badań Naukowych w dziedzinie Rolnictwa (SCAR). Powstała baza publikacji zawiera publikacje naukowe związane ze zdrowiem zwierząt wraz ze streszczeniami, które uporządkowano według grupy chorób/patogenów, opisu dyscypliny naukowej, grup gatunkowych zwierząt, organizacji badawczej i kraju. Baza pozwala użytkownikowi na zidentyfikowanie głównych instytutów badawczych publikujących na dany temat w różnych krajach i na ich terytorium. Baza organizacji badawczych zawiera przegląd ośrodków badań, organizacji finansujących, programów i infrastruktury w dziedzinie zdrowia zwierząt w krajach członkowskich UE. Partnerzy projektu zidentyfikowali dziewięć najważniejszych chorób i trzy cele przekrojowe dotyczące wspólnych działań członków konsorcjum, w tym w zakresie wakcynologii i rozwiązań alternatywnych. Zidentyfikowano istniejące instrumenty współpracy i przeprowadzono analizę luk, aby stworzyć mapę bieżących działań, zidentyfikować przyszłe potrzeby i określić priorytety sieci badań wakcynologicznych. Przeprowadzono szereg badań prognostycznych dotyczących zdrowia zwierząt oraz opracowano działania w zakresie oceny powiązanego ryzyka w krajach partnerskich. Na podstawie przeglądu piśmiennictwa, warsztatów i ankiet internetowych stworzono także wytyczne dotyczące priorytetyzacji potrzeb badawczych w zależności od wymagań użytkownika. Wyniki projektu STAR-IDAZ usprawnią komunikację w zakresie badań dotyczących chorób zwierzęcych i pomogą przyspieszyć proces poprawy zdrowia zwierząt i ludzi na poziomie międzynarodowym.

Słowa kluczowe

Choroby zwierzęce, choroby zakaźne, zoonozy, zdrowie zwierząt, badania w dziedzinie rolnictwa

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania