Skip to main content

GEOSS interoperability for Weather, Ocean and Water

Article Category

Article available in the folowing languages:

Łatwy dostęp do danych pogodowych, oceanicznych i wodnych

Finansowany przez UE projekt zapewnił naukowcom, prawodawcom i obywatelom lepsze możliwości odkrywania i dostępu do międzydyscyplinarnych danych i usług z zakresu obserwacji Ziemi, które spełniają ich indywidualne potrzeby. Dotyczy to przetwarzania dużych ilości danych potrzebnych do realizacji doświadczeń naukowych.

Gospodarka cyfrowa

Celem projektu GEOWOW (GEOSS interoperability for weather, ocean and water) było usprawnienie odkrywania danych, dostępu do nich i możliwości ich użytkowania za pośrednictwem Globalnego Systemu Systemów Obserwacji Ziemi (GEOSS) i wspólnej infrastruktury GEOSS (GCI). Opracowano także narzędzia wizualizacji. Naukowcy zidentyfikowali ekosystemy wodne i oceaniczne oraz pogodę jako obszary badań, które mogą dostarczyć dużych korzyści społecznych za sprawą ulepszonego systemu GEOSS. Partnerzy projektu wykorzystali także analizy przypadku, aby zademonstrować wartość dodaną różnych komponentów usprawnionej architektury. Jedną z takich analiz przypadków było modelowanie wylewania rzek, które służy do zarządzania zasobami wodnymi i łagodzenia skutków powodzi lub ochrony przed ich wystąpieniem. Badacze zademonstrowali scenariusz modelowania, zgodnie z którym wylewanie rzek obliczono na podstawie globalnych informacji z zakresu prognozy pogody. Inne prace obejmowały stworzenie oprogramowania do prognozowania cyklonów i innych ekstremalnych zdarzeń pogodowych. Zrównoważony rozwój oceanów na świecie wymaga zrozumienia ich stanu na podstawie szerokiej gamy zmiennych. Projekt GEOWOW dostarczył naukowcom środków umożliwiających ocenę stanu oceanów i ich ekosystemów. Badaczom udało się także określić zagrożenia względem zrównoważoności oceanów poprzez opracowanie wskaźników środowiskowych do badania wpływu zakwaszenia na siedliska morskie. Partnerzy projektu stworzyli także platformę dostępu do danych GEO Data Access Broker, która stopniuje wyniki wyszukiwania i oferuje możliwości wyszukiwania semantycznego oraz ulepszony dostęp do danych, usług i modeli. Ponadto zapewnia możliwości eksploatacji danych, jak funkcja Developer Cloud Sandbox, która pozwala użytkownikom GEOSS na uzyskanie dostępu do danych i ich przetwarzanie w chmurze przy użyciu ich własnych urządzeń. Komponenty technologiczne opracowane w ramach projektu GEOWOW pomogą uprościć skomplikowane zadania naukowe poprzez zdecydowaną poprawę dostępności danych i ich przydatności do eksploatacji. To z kolei zwiększy potencjał w zakresie powszechnego wykorzystania rozwiązań projektu GEOWOW przez różne społeczności użytkowników, nawet po zakończeniu realizacji projektu. Wyniki projektu umożliwią zatem łatwiejszy dostęp do zasobów GEOSS i ich wykorzystanie przez szerokie grono użytkowników, a także pomogą uprościć GEOSS.

Słowa kluczowe

Pogoda, ocean, woda, obserwacje Ziemi, GEOSS, ekosystemy, wylewanie rzek

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania